Student: Helenia Kukková
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2016

TarotyZadané téma: Tarot v běžném životě
Konzultant: Jane Patricia Vamos
Posudek: Slečna Kukková před sebou neměla jednoduché zadání. Jde o opravdu obšírné téma a dá se, jak sama píše ve svém úvodu, uchopit mnoha způsoby.
I přesto se slečna v tématu neztratila, v úvodu si vybrala to, co je pro ni podstatné a co by chtěla do práce zpracovat. A toho se držela.

V první části přiblížila balíček tarotových karet i tarotu neznalým kouzelníkům.
V druhé části se už zaměřila na tarotovou praxi, tedy na „tarot v běžném životě“.

Z její pěkně zpracované práce bych chtěla vyzdvihnout především úvod, ve kterém si slečna skvěle poradila právě z obšírností tématu a vysvětlila důvody i samotné rozdělení práce.

Dále bych chtěla pochválit skvěle zpracovanou kapitolu 1b, ve které se slečna věnuje rozdílům v tarotových sadách a radí jak na výběr své vlastní sady. Tuto kapitolu bych doporučila každému začínajícímu kartáři.

Další kapitolu, kterou bych doporučila nejen všem nováčkům je kapitola 2b, kde slečna krásně popisuje jak to vlastně s taroty je.

Skvělá práce, kterou nemohu hodnotit jinak než V – Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Úvod

 

Zadání mé práce, tedy "Tarot v běžném životě", je téma, které je možné uchopit různě. Již ze začátku mě k němu při přemýšlení o tarotech napadaly různé otázky: Jak moc já osobně používám a prožívám taroty v běžném životě? Mohla bych je využívat víc či nějak jinak? Jaké jsou vlastně možnosti? Jak se tarotová sada a významy jednotlivých karet promítají do každodenního života běžných lidí? Je možné v tarotových kartách najít životní příběh člověka? Která část tarotového balíčku se více vztahuje k běžnému životu a vyjadřuje jeho dění – Malá nebo Velká arkána? Co já osobně potřebuji k tomu, resp. za jakých okolností mohu pracovat s kartami každý den? Mohou nám být tarotové karty v běžném životě nějak nápomocné, případně jak?

Otázek je hodně, a to zdaleka nevyčerpaly možnosti zadaného tématu. Přesto myslím, že vystihují podstatu vztahu každodenního života a tarotových karet, alespoň z mého úhlu pohledu. V předkládané závěrečné práci se pokusím některé výše uvedené otázky zodpovědět a zmapovat tak souvislosti tarotů a našeho běžného života.

Práci strukturuji následovně: na tento úvod navazuje kapitola obecně o tarotových kartách jako uvedení do tématu a základních pojmů spojených s taroty. Budu se soustředit především na základní rozdělení a obecné informace o tarotech jakéhokoli druhu, stejně tak jako na nejčastější rozdíly mezi jednotlivými tarotovými sadami. Další kapitoly se pak budou věnovat rozličným aspektům tarotů v každodenním životě člověka, v závislosti na výše položených otázkách. Jak jsem již zmínila, několik podkapitol se bude věnovat čistě mým vlastním zkušenostem s taroty, ale nebudou chybět doplňující obecné informace a fakta.

 

I. Taroty obecně

 

a) Struktura tarotové sady

 

Balíček tarotových karet se skládá celkem ze 78 karet. Tvoří ho dvě základní části nazvané Velká a Malá arkána. Slovo arkánum znamená v překladu "tajemství", což o povaze karet už samo o sobě mnoho vypovídá. Sktruktura tarotového balíčku je jinak v mnohém podobná jiným hracím kartám, se kterými se běžně setkáváme.

 

Malá arkána

 

Malá arkána (celkem 56 karet) se dále dělí na čtyři části (po čtrnácti) – barvy, podobně jako u karet žolíkových nebo mariášových, s tím rozdílem, že tarotové barvy se nazývají poháry (nebo kalichy), hole (žezla či kříže), meče a pentakly (někde mince). Každá z tarotových barev patří k jednomu z živlů, jehož energii a vlastnosti vyjadřuje, přičemž záleží vždy na autorovi, který živel přiřadí které barvě. Tradičně jsou poháry spojené s živlem vody a pentakly se zemí, meče a hole se v různých sadách liší - buď se mohou pojit se vzduchem, nebo s ohněm, a jejich významy se tak různí.

Obdobně jako klasické hrací karty, každá tarotová barva má karty očíslované od Esa do desítky a pak následují tzv. dvorní karty, u Tarotů nazvané Páže, Rytíř, Královna a Král. Každé číslo nebo název karty s sebou rovněž nese určitý význam, který se pak zasadí do kontextu barvy karty a její charakteristiky. Při výkladu pak samozřejmě vycházíme kromě těchto dvou aspektů také z okamžitého naladění, z dané otázky a vlastního cítění a intuice.

 

Velká arkána

 

Velká arkána už tolik hracím kartám neodpovídá a může se jevit jako cosi přidaného navíc. Jak ale při bližším kontaktu s taroty zjistíme, tvoří plnohodnotnou a velmi významnou součást balíčku.

Ve Velké arkáně najdeme 22 karet, přičemž každá z nich má svůj vlastní název a je označena tradičně římskými číslicemi od I do XXI. Dvacátou druhou kartou je Blázen, který může být buď bez čísla, nebo má číslici 0. V různých tarotových sadách se řadí na konec, na začátek a někdy i doprostřed Velké arkány. Jednotlivé karty Velké arkány označujeme jako "velká tajemství života", tedy nějaké důležité mezníky, klíčové okamžiky či situace, ve kterých se člověk v průběhu svého životního příběhu dostává.

Každá z dvaadvaceti karet má kromě čísla svůj název a komplexní význam, který je s tímto názvem nerozlučně spjat. Jejich váhu dokládá už mnoho možných vrstev významů a způsobů, jak lze tyto významy vnímat. V každém případě ale představují stěžejní události nebo zkušenosti našeho života.

 

Dosud jsme se soustředili vesměs na to, co mají téměř všechny tarotové sady společné. Nyní se zaměříme na jejich specifika.

 

b) Specifika tarotových sad

 

Na světě existuje nepřeberné množství různých tarotových sad, které ač vychází všechny ze stejného základu a drží se shodné struktury, přesto byla každá z nich vytvořena jiným autorem, jiným výtvarníkem, který do svého díla vložil kus sám sebe a svůj vlastní úhel pohledu a vnímání světa. Jak již bylo zmíněno, podstata každé karty je dána jejím názvem, případně číslem, a barvou, resp. u Velké arkány názvem a tradičními symboly. Ale i jedna jediná podstata může být vyjádřena různou symbolikou, ať už to jsou předměty, živé bytosti, barvy nebo tvary.

Každá sada má tak svou vlastní osobitou symboliku spojenou se svým autorem či autory, a ne všechno může sedět každému. Pro názornost přikládám několik vyobrazení téže karty - Pětky pohárů z různých tarotových sad. Myslím, že ani není třeba komentář - karty mluví samy za sebe - můžeme si všimnout rozdílů v symbolech, barvách, krajině i postavách. 

 

123

 

Vedle rozdílů v symbolice můžeme ještě mezi jednotlivými tarotovými balíčky najít rozdíly ve struktuře - o těch jsem se již okrajově zmínila. Pro přehled ještě doplním: kromě jiného umístění Blázna se můžeme ve Velké arkáně setkat s prohozenými kartami Síla a Spravedlnost, nemluvě o různých názvech jednotlivých karet - někdy autorovi tradiční název nesedí a tak jej změní, případně změna vznikne při překladu. O odlišných živlech u Holí a Mečů jsem již mluvila, tam je ovšem třeba dávat opravdu bedlivý pozor, protože se změnou živlů se mění i celý význam a celková nálada Malé arkány a je potřeba na to myslet.

S rozdíly mezi jednotlivými sadami souvisí i správný výběr tarotového balíčku pro naše osobní každodenní použití. Je velice důležité, abychom si vybrali "tu pravou" tarotovou sadu, jinými slovy musíme dobře rozumět způsobu, jakým karty sdělují světu svůj význam. Porozumění kartáře s jeho tarotovou sadou je koneckonců ta nejzásadnější věc vůbec, a pokud tomu pomůžeme už při výběru vlastních tarotů, jenom dobře.

 

c) Tarot skrytých světů

 

V návaznosti na minulou kapitolu bych v této části ráda představila svou vlastní tarotovou sadu, kterou jsem si před lety pořídila a s níž pracuji.

 

Pro ilustraci několik vybraných karet:

 

trojka holipáže holíSpravedlnostdvojka mečů

 

Tarot skrytých světů je tarotová sada dvou žen, autorky Barbary Moore a malířky Stephanie Pui-Mun Law. Zaujal mě především svým nevšedním spojením tradiční roviny tarotových symbolů a snového fantasy světa plného víl, dryád a magie. Osobně mi zkrátka "sedí", což je věc, která se nedá jasně vysvětlit a přitom je pro výběr tarotů rozhodující.

Pokud jde o konkrétní specifika tohoto tarotového balíčku, barva Holí je zde spojena s živlem ohně a tedy symbolizuje vášeň, aktivitu, činorodost a plány, zatímco Meče patří k živlu vzduchu, takže představují intelekt, myšlení a obecně výzvy. Pentakly pak patří jako tradičně zemi a věnují se tedy financím, hmotnému zajištění, fyzičnu, a konečně Poháry jsou barvou vody a mluví o emocích, vztazích a tvořivosti.

Charakteristické pro tuto sadu (a samozřejmě nejen pro ni) je obecně pozitivní naladění všech karet. Ač jsou některé karty tradičně nebo podle názvu vyloženě negativní (např. Smrt nebo Věž, která značí totální zkázu, rozpad, katastrofu), v tomto tarotu dostaneme i v jejich případě takříkajíc druhou šanci. I takto záporně postavené karty nabízí alternativu, pozitivnější možný výklad a cestu ven, východisko.

Pozitivní naladění způsobuje, že se s kartami velmi dobře pracuje a kromě všech rad a možností a úhlů pohledu nabízí ještě jeden navíc: v podstatě s každým výkladem připomínají, že všechno zlé je pro něco dobré, a přestože možná nevidíme smysl všech událostí našeho života hned, čas ukáže, o čem to všechno bylo. A za to jsem jim vděčná.

 

II. Taroty každý den

 

a) Jednoduchá vykládací schémata

 

Existuje samozřejmě velké množství vykládacích schémat, tedy způsobů, jak se dá s tarotovými kartami pracovat a vykládat je. Pochopitelně záleží na tom, jak a na co se karet ptáme - zda chceme mít jasnější pohled na současnou situaci, jestli cílíme na pochopení minulosti nebo se ptáme na budoucnost. Můžeme chtít od karet radu nebo vysvětlení, výhled budoucích věcí nebo prostě jenom jiný pohled na věc; někdy se zajímáme o život někoho jiného a jindy zase vykládáme sami sobě. To všechno bychom si měli před výkladem dobře rozmyslet a otázky zformulovat - čím jasněji, tím lépe, a podle toho také vybíráme vhodné vykládací schéma.

Pro každodenní užití se hodí takové způsoby výkladu, které jsou jednoduché, možná nevyžadují moc složité kombinace a tím pádem nepracují s příliš mnoha vyloženými kartami. Jednodušší vykládací schémata není nutné dlouho nastudovávat nebo se na ně připravovat, člověk u nich celkově netráví dlouhý čas (který se v běžném životě těžko shání). Vybrala jsem tři způsoby výkladu jako zástupce z té nepřeberné škály možností.

 

Denní karta

 

Jak je patrné již z názvu, jedná se pravděpodobně o nejjednodušší možný způsob výkladu, přestože ne vždy je tak jednoduchý, jak se zdá. Někdy může paradoxně přinést více otázek než odpovědí. V tomto případě taháme pouze jednu kartu, která má představovat daný den. Můžeme si ji vyložit ráno s myšlenkou na nadcházející den - karta pak představuje to, co se v daném dni stane, jak se nám bude dařit atd., zkrátka co nás čeká. Mnohdy pravý význam karty pochopíme až se zpožděním, nikoliv ráno v danou chvíli.

Druhá možnost je vytáhnout si kartu až večer s tím, že se ohlédneme za dnem uplynulým. Karta nám v tomto případě může pomoci si uvědomit určité situace, které se odehrály a my o nich sice víme, ale nedovedli jsme se doopravdy docenit, jinými slovy najít v odcházejícím dni nějaký přesah, smysl, který měl.

Třetí logická varianta je vyložení karty večer s tím, že se bude věnovat dni příštímu. Budeme tak mít ještě o něco více času (nebo možná vhodnější náladu) k rozjímání a přemýšlení o tom, co nás druhý den čeká či na co si dát pozor a na co se soustředit. Otázkou je, s jakými myšlenkami pak budeme usínat - já osobně bych tuto možnost nezvolila, nicméně někomu naopak může vyhovovat.

 

Rada pro danou chvíli

 

Tento způsob práce s taroty mám osobně velmi ráda a často ho používám. Je podobný denní kartě, také taháme jen jednu kartu, s tím rozdílem, že se ptáme na konkrétní otázku v tom daném okamžiku. Denní karta je spíše obecná a vztahuje se k celému dni, z něhož vyzdvihne nejdůležitější moment. Oproti tomu pokud taháme kartu na radu nebo momentální vzkaz pro nás, jde vždy o ten určitý moment a zcela konkrétní oblast našeho života, na nějž se ptáme. Zeptat se můžeme různě, podle toho, co po kartách chceme, vždy ale buďme konkrétní – pokud ne vyřčenými slovy, tak alespoň v našich myšlenkách vyšleme jasný signál, na co chceme slyšet odpověď.

 

Vzkazy z vesmíru

 

Tento výklad už je o něco složitější a možná se nehodí pro každodenní použití, na druhou stranu je ale "uživatelsky přístupný" a bude jen natolik závažný, jak si jej uděláme. Zároveň je možné si ho časově upravit tak, jak nám to vyhovuje, takže můžeme cílit na konkrétní den, a nebo také na delší časový úsek.

U tohoto vykládacího schématu vykládáme celkem 4 karty, které pokládáme postupně nad sebe a každá z nich je jakýmsi vzkazem ohledně jedné oblasti našeho života. První karta se týká našeho těla - jak o něj pečujeme, co si o něm myslíme, jak si ho vážíme nebo jako ho podceňujeme. Druhá karta je vzkaz ohledně našeho srdce - jak chráníme a sdílíme svou lásku, jak se cítíme nebo jakou roli přikládáme v našem životě citům a vztahům. Karta č. 3 je vzkaz týkající se naší mysli - jak ji používáme nebo nepoužíváme, jak vidíme svět, co si o něm myslíme, nebo jakým způsobem přistupujeme k problémům. A čtvrtá karta se týká duše - např. něco, co je třeba udělat, abychom se mohli rozvíjet po duchovní stránce, jak si máme cenit své duše, případně jak naplnit náš každodenní život duchovním rozměrem.

Tyto čtyři karty obsáhnou celý náš život a význam výkladu bude opravdu jen takový, jaký mu dáme. To je také důvod, proč se dle mého názoru hodí mezi ta jednoduchá vykládací schémata pro každý den.

 

Na závěr výkladových schémat ještě poznámka. Ať už se pustíme do jakéhokoli způsobu výkladu, je otázka, zda běžně vykládat z celého balíčku všech 78 karet. Setkala jsem se s tím, že někdo vykládal každý den pouze z Velké arkány, což má nesporné výhody - karet je méně a jejich významy jsou poměrně jasné, přestože ne moc konkrétní, a někomu to může vyhovovat. Naopak je samozřejmě možné vykládat i jen z Malé arkány, kde mohou být karty považovány za "méně závažné", vesměs konkrétnější a snad se i zabývají každodennějšími otázkami. I to je cesta. Mně osobně se nejvíce osvědčila práce s celým balíčkem. Výklad mi připadá tak nějak celistvější, z karet dobře vyplyne závažnost a směřování celé situace - zvlášť, pokud mezi vyloženými kartami je některá z Velké arkány, to pak mluví samo za sebe. Rovněž se domnívám, že je snazší lépe vystihnout podstatu sdělení, protože se opravdu objeví karta, která danou situaci dokonale představí - s celým balíčkem je zkrátka větší možnost "výběru" a nemusíme v rámci jedné širokospektré karty hledat jemné nuance příběhu. Jsem ale přesvědčena o tom, že si musí každý najít svoji cestu, jak bude s kartami (a nejen s nimi) pracovat, opravdu každému vyhovuje něco jiného.

 

b) Cvik dělá mistra

 

Toto okřídlené sousloví platí o všem, čemu se učíme - ať už chceme, nebo nás k tomu přimějí okolnosti, a zároveň odpovídá na otázku, jak často bychom měli s tarotovými kartami pracovat. Není nikde jasně dáno, kolik času lze s taroty strávit nebo na jak dlouho je třeba si od nich odpočinout. Pravdou je rovněž pořekadlo, že všeho moc škodí. Pevně věřím, že s kartami bychom měli pracovat ve chvíli (a tím pádem také tak často), kdy na to máme chuť a náladu, kdy nám vykládání tarotů něco přináší a kdy to považujeme za smysluplné.

Čím častěji se kartám věnujeme a zároveň čím větší pozornost k nim při vykládání upínáme, tím více se zdokonalujeme v umění s taroty pracovat, zlepšuje se naše porozumění kartám, doslova si "zažíváme" významy jednotlivých karet v různých významech, resp. v různých situacích. Jedna karta totiž může být v odlišných výkladech vnímána různě, téměř jako by si taroty žily svým vlastním životem. I naše mysl a způsob výkladu je ale ovlivněn mnoha faktory, podle toho, v jaké životní situaci se nacházíme, jaké je naše současné rozpoložení a jak jsme položili otázku. S tím vším je třeba počítat. Každý výklad tarotů ale rozvíjí naši schopnost rozumět kartám a současně i sobě samým.

 

c) Životní příběh v tarotových kartách

 

Životní příběh každého z nás se celkem explicitně nachází ve Velké arkáně. Můžeme ho tam najít buď jako celistvý souhrn jednoho života, v podstatě od narození až do smrti spolu se všemi důležitými mezníky, které nás mohou potkat; a nebo jako stále se opakující cyklus od Blázna až po Svět a zase dokola. Takový cyklus zažíváme dnes a denně, týká se všech našich zážitků – vždy postupujeme stejně – od prvotního setkání až po úplné pochopení a zvnitřnění zkušenosti.

Pravděpodobně není možné a ani nutné souvislosti, které taroty nabízí, vnímat a uvědomovat si každý den. Je to pouze další možná optika, kterou lze nahlížet na svět kolem nás a přemýšlet o vlastním životním příběhu.

 

Závěr

 

Už spoustu let jsou tarotové karty běžnou a nedílnou součástí mého života. Nejsem s nimi v kontaktu denně a zpravidla je nevykládám směrem do budoucnosti. Rozhodně ani nevyužívám jejich "služeb" pokaždé, když bych mohla. Přesto jsou pro mě velmi důležité a život bez nich si už neumím představit.

Tarotové karty jsou neuvěřitelně bohatá inspirace, další rozměr, který náhled na svět může nabrat, někdy také možní "objektivní přátelé", ke kterým se můžeme obrátit pro radu. Je to tvořivá cesta plná magie, krásy a objevů, hlubokých vhledů a zběsilých pádů střemhlav. Ví všechno, a přece neví o nic víc než Vy. Je to jen nabídka, která k ničemu nezavazuje. Jen snad budete mít trošku rozšířené obzory.