Student: Sally-Ann Olson
Kolej:Zmijozel
Školní rok: léto 2017

NumerologieZadané téma: Nejpravděpodobnější celé datum narození Luciuse Malfoye dle numerologie
Konzultant: Elle Sutherland
Posudek: Vaše práce zcela prokazuje, že ovládáte numerologii na vysoké úrovni, neboť největším umem je právě obrácený rozbor, který jste zvládla po všech stránkách, tedy nejen co se numerologie týče, ale i zpracováním.


V první řadě velmi oceňuji úvodní část, ve které osvětlujete nejen, co vlastně numerologie znamená, ale i to, že jakýkoli rozbor či věštba není definitivní.

Následně jste ve své práci nastínila osobnost rozebíraného Luciuse Malfoye, kdy jste i celý rozbor a jednotlivá čísla protkala příklady z jeho života.

Nejvíce se mi však na Vaší práci líbí, jak jste prakticky a s chladnou logikou přistupovala k postupnému určování datumu narození – každé možnosti porovnala nejen s vlastnostmi Luciuse Malfoye, ale i mezi sebou.

Celkově se tedy jedná o prvotřídní numerologický rozbor, který zaujme nejen zasvěcené, ale i laiky, kteří mu bez jakýchkoli znalostí porozumí.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Dobrý den,

Zasílám své vypracování zkoušky OVCE.

Sally-Ann

~~~~~

NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ DATUM NAROZENÍ LUCIA MALFOYE

Obsah:

1. Úvod
2. Kdo je Lucius Malfoy?
3. Vhodná data narození
4. Určení pravděpodobného data narození
5. Shrnutí
6. Závěr
7. Použité zdroje


1. ÚVOD


Numerologie není jen prostředkem pro odhadování budoucího vývoje, ale i metodou, jak dát do souvislosti jevy a aspekty, které spolu zdánlivě nesouhlasí. V souladu s tímto oborem disponují všechna čísla vibracemi, které ovlivňují naše chování, smýšlení, naši povahu a dávají směr našemu životu. Numerologie nám umožňuje odpovědět si na otázku “Kdo jsem a proč jsem právě takový, jaký jsem?” Umožňuje nám lépe pochopit své silné i slabé stránky a zároveň nám ukazuje, jak je nejlépe využít k prospěchu či jak se nejúčinněji bránit negativním vlivům.


Numerologie nám také dává prostředky, jak pochopit jednání druhých lidí, umožňuje nám - stejně jako u nás samotných - odhalit jejich silné i slabé stránky, odhadnout, kam se bude jejich život pravděpodobně ubírat. Dává nám odpověď i na otázku, proč jsou lidé rozdílní. Naše schopnosti totiž nevypovídají o tom, jestli jsme dobří nebo špatní, ale o tom, že každý jsme do vínku dostali rozdílné kvality.


Jako ostatní věštecké obory ani numerologie nedává exaktní odpovědi. Je třeba ji chápat jako návod či metodu pro poznání nejpravděpodobnějších scénářů. Z tohoto hlediska slouží jen jako pomocný způsob, jak určit převažující vlivy v životě člověka. Bez ohledu na výsledek numerologického rozboru si každý jedinec vždy může volit směr svého jednání a má svobodnou vůli se rozhodnout
jinak.


Tématem této práce je určit pravděpodobné datum narození Lucia Malfoye. O patriarchovi rodu Malfoyů je známo mnoho věcí, avšak přesné datum svého narození pan Malfoy před veřejností důsledně tají.


Ráda bych zde zdůraznila, že můj rozbor i závěry budou vedeny na čistě teoretické úrovni, přičemž budu vycházet z obecně známých skutečností a událostí zaznamenaných životopisci pana Malfoye, jakož i zveřejněných v různých periodikách. V rámci výpočtů se budu snažit o určení hlavních charakterových vlastností pana Malfoye, avšak vzhledem k výše uvedenému - že každý máme vždy možnost volby se rozhodnout jinak, než jak nám “diktují” čísla - i tyto dohady budou čistě teoretické a subjektivní a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.


Proto tedy každý, kdo by na základě mého rozboru vyvodil určité závěry a prezentoval je jako pravdivé a skutečné, bude tak činit výhradně na svou vlastní zodpovědnost.


2. 
KDO JE LUCIUS MALFOY?


O životě Lucia Malfoye je toho obecně známo poměrně dost. Narodil se někdy mezi zářím 1953 a srpnem 1954 do velmi starobylé čistokrevné rodiny. Přesné datum narození sice není známo, ale ví se - a je to i zaznamenáno v bradavické ročence -, že do Bradavic nastoupil ve věku 11 let na podzim léta páně 1965.


Abychom pochopili povahové vlastnosti Lucia Malfoye, musíme se podívat na jeho dětství. Otec Lucia Abraxas Malfoy považoval čistokrevné kouzelníky za nadřazené nejen mudlům, ale i kouzelníkům poloviční krve a mudlorozeným. Tomuto postoji učil i svého syna. Povzbuzoval jeho přátelství s čistokrevnými, učil ho, jak vzbuzovat respekt i strach v druhých, učil ho zákulisním machinacím a intrikám, stejně jako umění udržet si přízeň vlivných členů společnosti. Lucius Malfoy věřil, že stojí nad ostatními nejen proto, že je čistokrevný kouzelník, ale také proto, že je Malfoy. Zde je třeba hledat kořeny jeho pozdějšího arogantního postoje a manipulativního chování.


Avšak navzdory tomuto obecnému přesvědčení Malfoyovi neměli problémy vycházet s “nižšími rasami”, pokud to sloužilo jejich cílům. Až do vydání Zákona o utajení v roce 1692 se Malfoyovi běžně stýkali s vysoce postavenými mudly. Dokonce silně protestovali proti Zákonu o utajení - nepodložené zprávy tvrdí, že to bylo především kvůli jejich nechuti omezit styky s mudlovskou vyšší společností.


Byl to jejich pud sebezáchovy, který je donutil otočit o 180o
 a podporovat zákon a nově vytvořené Ministerstvo magie. Malfoyovi vždy dávali přednost tomu, ovlivňovat dění ze zákulisí. Proto nikdy žádný Malfoy nekandidoval na ministra kouzel. Místo toho financovali kampaně vhodných kandidátů a uplatňovali svůj vliv jejich prostřednictvím.

 

Kolují také zvěsti, že Abraxas Malfoy byl na svého syna velmi přísný a netrpěl u něj neúspěch - což může být blízko pravdy, vezmeme-li v úvahu vysoká očekávání, která měl Lucius Malfoy od svého syna (např. nelibě nesl, že ho ve školních výsledcích předběhla mudlorozená studentka) a která pravděpodobně kopírují postoj jeho vlastního otce.


Lucius Malfoy však nebyl pouze zhýčkaný synek z bohaté rodiny. Byl to také velmi chytrý a inteligentní mladý muž. Ve škole patřil k nadprůměrným studentům a jeho talent na lektvary mu zajistil členství v prominentním Křikově klubu. Působil také jako prefekt ve zmijozelské koleji. Školu ukončil v roce 1972 a nedlouho poté se přidal k Tomu Rojvolu Raddleovi, známému též jako lord Voldemort. Po jeho obou porážkách prokázal svůj řečnický talent, když ani jednou nebyl na základě svého smrtijedství uvězněn - po první válce prohlásil, že na něj bylo uvaleno kouzlo Imperius (zda byl skutečně pod vlivem tohoto kouzla či nebyl, není možné dnes dokázat) a po druhé válce ho před Azkabanem zachránila zrada Voldemorta a udání ostatních smrtijedů.


Lucius Malfoy byl sice především arogantní muž pyšný na svůj původ, ale přesto nebyl zcela sobecký. Svou rodinu - manželku Narcissu a syna Draca - miloval a mnoho jeho činů bylo motivováno snahou je ochránit. Je obecně známou skutečností, že kvůli svému synovi Narcissa Malfoyová lhala lordu Voldemortovi a společně se svým manželem se neůčastnili poslední bitvy, ale místo toho hledali svého syna. Jistě nelze předpokládat, že podobně by se Lucius Malfoy zachoval i v případě svých přátel či vzdálených příbuzných, natož pak úplných cizinců, přesto tento jediný příklad ukazuje na jeho nesobeckost alespoň ve vztahu k nejbližší rodině - je totiž velmi pravděpodobné, že kdyby lord Voldemort nebyl poražen, čekal by ho přísný trest. Koneckonců o nelibosti lorda Voldemorta se mohl přesvědčit na vlastní kůži po osvobození z Azkabanu v létě 1997.

3. VHODNÁ DATA NAROZENÍ

 

Z výše uvedeného lze vydedukovat, že Lucius Malfoy byl pyšný a arogantní člověk, který rád tahal za nitky ze zákulisí. Byl ctižádostivý a rozhodnutý získat to, co si umanul, neváhal manipulovat jak lidmi, tak okolnostmi. V tom mu pomáhala jeho inteligence. Opovrhoval všemi, kteří nebyli čistokrevní nebo byli chudí, to mu ovšem nebránilo je využít pro své účely. Mezi jeho silné stránky patří také schopnost vést. A ačkoliv se navenek jevil jako chladný a citově nepřístupný, svou manželku i syna miloval a choval k nim ochranitelské city.

 

Tomuto zjednodušenému profilu odpovídají tato čísla:

 

A) Životní číslo

 

Životní číslo se vypočítá sečtením všech číslic v datu narození, tedy dne, měsíce a roku. Výsledek nám ukáže hlavní charakteristiku člověka, tedy to, jaké hlavní vlivy a osobnostní rysy se v jeho životě budou nejspíše projevovat. Profilu Lucia Malfoye nejlépe odpovídá číslo 8.

 

Životní číslo 8 - jedná se o lidi ctižádostivé se silným charakterem, kteří mají o sobě vysoké mínění. Touží po moci a penězích a mají nejen vůli překonávat různé překážky, ale také se nevyhýbají manipulaci a nerozpakují se svou moc zneužít, aby svých cílů dosáhli. Mají sklony ke konzervativnosti. V osobním životě vykazují nedostatek odvahy a odolnosti, obecně však bývají vytrvalí a houževnatí.

 

Avšak v případě, že by nebylo možné najít vhodné datum narození, jež by ve výsledku dalo číslo 8, je možné použít i životní číslo 11:

 

Životní číslo 11 - lidé s tímto životním číslem jsou velmi inteligentní a nadaní. Rádi hromadí majetek, mají vysoké ambice, bývají často tvrdí a nesmiřitelní. Mohou dosáhnout velkých úspěchů, ale také krachů. Jsou citliví a tvořiví, ale chybí jim trpělivost a vyrovnanost. V osobním životě mají problémy s vyjadřováním vlastních emocí.

 

Jak vidíme, toto číslo se již tolik neshoduje s charakteristickými povahovými rysy pana Malfoye, nicméně i zde lze najít určitou shodu.

 

B) Číslo roku narození

 

Lucius Malfoy začal v Bradavicích studovat na podzim roku 1965 ve věku 11 let. Z toho lze odvodit datum narození mezi zářím 1953 a srpnem 1954.

 

Rok narození 1953 má číslo 9: 1+9+5+3 = 18 a 1+8 = 9

Devítka jako číslo roku ukazuje na odpovědnost, věrnost, velkorysost a upřímnost.

 

Rok narození 1954 má číslo 1: 1+9+5+4 = 19, dále 1+9 = 10  a 1+0 = 1

Jednička přináší do života lidí narozených v tomto roce ctižádostivost a touhu hrát hlavní roli. Tito lidé také rádi dělají věci po svém.

 

Jako nejpravděpodobnější se tedy jeví rok narození 1954, protože devítka jako číslo roku jeho povahovým vlastnostem přímo odporuje. Proto jsem rok 1953 zamítla a nadále vycházela z předpokladu, že Lucius Malfoy se narodil v roce 1954.

 

C) Měsíc narození

 

Povahovým vlastnostem pana Malfoye nejvíce odpovídají dvě vibrační čísla měsíců.

 

Číslo měsíce 1 - tito lidé jsou ctižádostiví a chtějí být ve všem první. Touží hrát ve společnosti hlavní roli a tento svůj cíl dokáží velmi usilovně sledovat. Jejich ctižádost se však může stát egocentrickou. Často také bývají náladoví. Někdy se drží zpátky a pozorují dění z povzdálí.  

Tomuto číslu měsíce odpovídají leden nebo říjen.

 

Číslo měsíce 8 - tito lidé buď milují nebo nenávidí, neznají v tom kompromis. Jsou však silní a houževnatí a často dosáhnou svých cílů. Umí dobře zvládat různé komplikace, jsou proto dobrými organizátory a vůdci.

Toto číslo měsíce má srpen.

 

Z těchto dvou jsem po důkladném uvážení vyloučila jako měsíc narození srpen. Lucius Malfoy dává více přednost ovládání ze zákulisí než přímému vedení. Osmička jako číslo měsíce by podpořila jeho vůdcovské schopnosti, které však pan Malfoy nemá tak výrazné - pro to svědčí hlavně to, že se nikdy neucházel o post ministra kouzel.

 

Stejně tak musíme vyloučit měsíc říjen, protože pak by se pan Malfoy musel narodit v roce 1953 a jak jsem již zdůvodnila výše, tento rok není jako rok narození pana Malfoye moc pravděpodobný.

 

Zbývá nám tedy pouze leden 1954 jako měsíc a rok narození.

D) Den narození

 

Při hledání vhodného dne narození jsem nejprve hledala ty dny, které by v součtu daly životní číslo 8. Je zde hned několik možností:

 

Leden 1954 dává v součtu 20: 1+1+9+5+4 = 20. K tomu je nutné přičíst 6, abychom dostali výsledné životní číslo 8: 1+1+9+5+4+6 = 26 a 2+6 = 8.

Tuto podmínku splňují dny narození 6, 15 nebo 24.


Den narození 6:
Tyto osoby potřebují ke svému životu harmonii a lásku, bez níž nedokáží žít. Mají stejnou potřebu lásku dostávat jako ji dávat. Jsou laskaví, přátelští a ohleduplní. Jsou také bezelstní a trpí často nedostatkem sebedůvěry.

 

Den narození 15: Lidé narození tohoto dne jsou nezávislí, ambiciózní a energičtí. Jsou hrdí. Milují popularitu i přepych a rádi utrácí, proto hromadí majetek, jsou tím často dokonce posedlí. Při prosazování svých názorů jsou tvrdošíjní a může se projevit i pomstychtivost, zlomyslnost a obviňování druhých. Své názory sdělují přímo a bez zábran. Pečlivě si střeží svůj soukromý život a svou rodinu milují.

 

Den narození 24: Tito lidé jsou velkorysí, laskaví, přátelští a vřelí. Umí naslouchat a snaží se pomáhat druhým. Vždy hledají dohodu a kompromis. Jsou také vytrvalí, praktičtí a mají organizátorské schopnosti. Mohou však trpět depresemi, být náladoví či líní, a špatně snášejí stres. Jsou také přesvědčeni, že vše má svůj čas, což může vést k oddalování řešení.

 

Z výše uvedených dnů vyhovuje pouze den 15., zbývající dny můžeme jednoznačně zamítnout.

 

Pro zajímavost jsem se podívala i na dny narození vhodné pro životní číslo 11:

 

1+1+9+5+4 = 20, tedy pro životní číslo 11 je vhodný den narození 9 nebo 18 nebo 27.

 

Den narození 9:  lidé narození v tento den touží být především zachraňovateli. Jsou velmi citliví, přátelští a upřímní a umí odpouštět. Často hledají hlubší smysl života. Bývají však také ctižádostiví a těší je obdiv a chvála. Problémy řeší ihned, což může vést k impulzivnosti a bezhlavému riskování. Mají sklony ke snobismu a aroganci.

Den narození 18: tito lidé jsou inteligentní a zásadoví. Jsou také ambiciózní a touží po uznání. Jsou materiálně založení, ale svým majetkem ani postavením se nechlubí. Mívají vyhraněné názory a chtějí mít vždy pravdu, což může vést k předsudkům a autoritářství. Jsou také ochranitelští vůči jinými lidem.

 

Den narození 27: jedná se o oddané citlivé osoby, které rády pomáhají druhým a v jejichž životě hraje domov důležitou roli. Vše si nejprve důkladně promyslí, než se rozhodnou. Mají sklony k naivitě a zranitelnosti a často podléhají iluzím.

 

Charakterovému profilu pana Malfoye nejvíce odpovídají vibrace čísla 18. 

 

4. URČENÍ PRAVDĚPODOBNÉHO DATA NAROZENÍ

 

Z rozboru vhodných dat narození v předchozí části jsme dostali dvě možná data narození: 15. ledna 1954 nebo 18. ledna 1954.


Porovnáním vlastností lidí narozených 15. dne v měsíci a 18. dne v měsíci jsem dospěla k závěru, že nejpravděpodobnějším dnem narození pana Malfoye st. je 15. leden 1954. Hlavním důvodem pro můj závěr je to, že lidé narození 18. se neradi chlubí svým majetkem a postavením. Lucius Malfoy naopak své bohatství rád dává okázale najevo, a to jak honosnými róbami, tak i opovrhováním každého, koho je možné považovat za chudého. Dalším důvodem je zásadovost lidí narozených 18. Pan Malfoy více než jednou prokázal, že zásadovost je pro něj více méně neznámý pojem.

 

Datum narození 15. 1. 1954 dává také životní číslo 8, které přeci jenom na Lucia Malfoye sedí lépe než životní číslo 11.


5. SHRNUTÍ


Datum 15. 1. 1954 ukazuje na člověka pyšného, materiálně zaměřeného, sobeckého, který za svým cílem půjde i přes mrtvoly. Níže uvedený rozbor dokazuje, že toto datum opravdu dobře charakterizuje Lucia Malfoye.


Životní číslo 8
: 1+5+1+1+9+5+4 = 26 … 2+6 = 8

Jedná se o lidi ctižádostivé, toužící po moci a bohatství, manipulativní a se sklony ke konzervativnosti.

Lucius Malfoy zastával tradiční názory ohledně čistoty krve. Svou touhu po moci uspokojoval taháním za nitky ze zákulisí a svým působením jako pravá ruka lorda Voldemorta.


Číslo roku 1
: 1+9+5+4 = 19 ... 1+9 = 10 a 1+0 = 1.

Toto číslo mají ctižádostiví lidé, toužící po uznání. Potřebují mít pocit, že jsou důležití.

Lucius Malfoy byl členem školní rady Bradavické školy čar a kouzel a blízký přítel s ministrem kouzel Korneliem Popletalem.


Měsíc narození 1
: stejné jako u čísla roku.


Den narození 15
: ambiciózní a hrdí lidé, milující pozornost a přepych. Milují svou rodinu a střeží své soukromí.

Lucius Malfoy byl vždy hrdý na to, že je Malfoy. Nepochybně také miloval svou rodinu, když opustil Temného pána kvůli svému synovi.


Numerologická mřížka:

 

LM mřížka


Jednička
: symbolizuje slovní vyjadřování a inteligenci. Lucius Malfoy byl a je bezesporu vysoce inteligentní člověk a umí dobře volit slova (viz jeho únik uvěznění po první válce). Trojitá jednička ukazuje na to, že p. Malfoy sice hodně mluví, ale zároveň si udržuje odstup - vlastně svému posluchači nic podstatného nesdělí, ačkoliv dotyčný může mít opačný pocit.


Čtyřka
: představuje asertivitu, zručnost a pracovitost. Toto číslo se u Lucia Malfoye projevilo snahou o dokonalost a organizačními schopnostmi.


Pětka
: citová hloubka a vůle, kontakt s lidmi. Ukazuje na odhodlanost, cílevědomost a schopnost dosáhnout svých cílů. Dvojitá pětka naznačuje panovačnost a záchvaty vzteku. Přestože Lucius Malfoy byl panovačný a rád manipuloval ostatními, dokázal se však dobře ovládat a pokud někdy měl záchvaty vzteku, odehrávaly se většinou v soukromí. Jednou z výjimek byl jeho boj s Arthurem Weaslem v Krucáncích a Kaňourech v roce 1992.


Devítka
: Přináší schopnost překonávat vlastními silami obtíže a odpovědnost vůči druhým. Ačkoliv to není na první pohled patrné, Lucius Malfoy cítil odpovědnost vůči své rodině - viz jeho vztah k synovi, kdy se ho nejen snažil povzbudit k lepším výkonům (i když prostředky, které zvolil, by mohly být považovány za diskutabilní), ale kdy mu dal i přednost před sebou samým v závěrečné bitvě.


Plná rovina 1-5-9 (rovina odhodlání)
- představuje vytrvalost až neústupnost. Při cestě za svým cílem se nezastaví před ničím. Často se u nich projevuje také zahleděnost sama do sebe. Toto opět odpovídá charakterovému profilu Lucia Malfoye.


Chybějící dvojka
: sklon nahlížet na věci pouze ze svého hlediska. Lucius Malfoy není známý tím, že by se snažil pochopit názor druhých či se vcítit do jejich situace.


Chybějící trojka
: snížená schopnost abstraktního myšlení, také nemají rádi rozptylování. Z dostupných informací nelze posoudit, zda se tyto vlastnosti u pana Malfoye projevily.


Chybějící šestka
: těmto lidem chybí smysl pro harmonii, což se projevuje tím, že nejsou schopni kompromisů a prosazují svůj názor. Pokud Lucius Malfoy přistoupil na kompromis, pak jen tehdy, kdy to vyhovovalo jeho záměrům.


Chybějící sedmička
: znamená váhavost a trému, především v oblasti veřejných projevů. Tato vlastnost se u Lucia Malfoye neprojevila, naopak pan Malfoy neměl problémy s projevy, ať už v rámci své funkce předsedy školní rady nebo při své obhajobě před Starostolcem po první válce.


Chybějící osmička
: upozorňuje na zbrklost, nepromyšlené tahy. U Lucia Malfoye se chybějící osmička projevila v dlouhodobém horizontu - jeho přijetí Znamení zla nebyl zrovna dobrý tah - vždyť Znamení zla umožnilo snadnou identifikaci přívrženců lorda Voldemorta. Stejně tak jeho výprava na Ministerstvo kouzel za získáním proroctví týkajícího se Harryho Pottera nebyla zcela promyšlená a dotažená do konce, když byl on a jeho kolegové smrtijedi v podstatě poraženi několika studenty.

 

6. ZÁVĚR

 

Výše uvedený numerologický rozbor pro datum narození 15. 1. 1954 ukazuje, že Lucius Malfoy se skutečně mohl narodit v tento den. Jediné, co se vymyká výsledkům rozboru, je jeho podřízenost lordu Voldemortu. Lucius Malfoy se však nepřidal ke smrtijedům s cílem sloužit svému pánu, ale protože sdílel stejný názor na mudlorozené. Jeho podřízené chování nemělo tedy kořeny v jeho povaze, ale vyplývalo z nastalých okolností. To, že Lucius Malfoy nebyl Voldemortovi zcela oddaný, svědčí i jeho chování po prvním pádu lorda Voldemorta.

 

7. POUŽITÉ ZDROJE


http://numerologie.najdise.cz

http://rozbor-narozeni.webnode.cz/numerologie/
http://www.enumerology.eu
https://www.pottermore.com/explore-the-story/lucius-malfoy
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Lucius_Malfoy