Student: Alf Wolfmoon
Kolej:Nebelvír
Školní rok: zima 2019

Bystrozorství - přípravný kurzZadané téma: Metodiky obecných postupů v bystrozorství
Konzultant: Belatris Nithelas Malrinová
Posudek: Ve své práci jste postupoval metodicky (což je vzhledem k tématu příhodné) a přes definici základních termínů jste dospěl k rozdělení metodik podle toho, v jakém odvětví se s nimi lze setkat. Při přechodu k vyloženě bystrozorským metodikám jste zmínil i ty okrajové, nejen ty, které jsou často zmiňovány v kouzelnickém tisku a veřejnost napadnou jako první (tedy operativní metodiky).

Oceňuji i citaci konkrétní metodiky, která názorně ukazuje vámi zmiňované body.
V závěru jste správně podotkl, že dobře postavené metodiky jsou nesmírně důležitou součástí bystrozorské práce a bývají pomocníkem v situacích, kdy není čas na zdlouhavé úvahy a rozbory.

Po formální stránce se v textu objevují občasné překlepy nebo chybějící interpunkce, ale v případě práce, která nemá jazykovědnou povahu, se dají upozadit.

Za písemnou část uděluji známku V a věřím, že v ústní části zazáříte.

Belatris N. Malrin
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Dobrý den mdm,

 

posílám vypracovanou práci do OVCE:

 

Metodiky obecných postupů v bystrozorství.

 

Nejprve se pokusím o vlastní definici metodiky:

 

Metodika obecně je souhrn pravidel, pokynů, doporučení, postupů a způsobů provedení určitých činností a úkonů, jejichž účelem je efektivní dosažení určitého cíle.

 

Laicky řečeno, metodika určuje (upravuje, nebo doporučuje) co, kdo a jakým způsobem, případně za jakých podmínek a kdy  bude nebo má dělat, nebo naopak nedělat, aby bylo co nejefektivněji dosaženo konkrétního cíle.

 

Metodiky v rámci veřejných kouzelnických institucí můžeme podle druhů dělit např. na :

 

metodiky administrativní - využívá zejména MK (všechny jeho složky včetně Ústředí bystrozorů - dále jen ÚB) při administrativních činnostech, které jsou předmětem jeho činností v rámci výkonu jeho působnosti. Mimo MK pak administrativní metodiky využívají také kouzelnické školy, nemocnice a další veřejné instituce.

 

metodiky výukové a výcvikové - využívají především kouzelnické školy, ale také složky MK a další  - např. metodika výuky na Bystrozorské akademii (dále jen BA), metodika provádění přijímacího řízení na BA, metodika způsobů výcviku na BA, metodika výcviku bystrozorů ÚB, metodika výcviku pracovníků Útvaru pro nápravu nevydařených kouzel.

 

metodiky operativní (zákrokové) - využívají složky MK pracující v terénu. Tyto metodiky reší především činnosti složek MK v ostrých akcích v rámci výkonu jejich působnosti. Tyto metodiky se někdy označují také jako metodiky taktiky zákroku.

 

metodiky ostatní - řeší další činnosti mimo výše uvedené.

 

Výše uvedené metodiky se využívají buď samostatně, nebo souběžně (např. operativní a administrativní, nebo administrativní a výukové a pod.)

 

Metodiky mohou být závazné, nebo doporučené. Závaznými se subjekt, jemuž jsou určeny,  musí vždy řídit a musí podle nich postupovat. U doporučených se subjekt může rozhodnout pro postup dle metodiky, ale také může zvolit postup jiný, je-li tento efektivnější. Pracovníci  ÚB se setkávají zpravidla s metodikami závaznými, které upravují jejich postup. Doporučené metodiky mohou analogicky užít jen v případech, že tyto nebudou v rozporu s metodikou závaznou, nebo v případech, kde metodika chybí.

 

Metodiky mohou mít různé formy, jako např. metodický pokyn nebo metodický návod, závazný pokyn.

 

Ale je důležité si uvědomit, že metodiky, byť regulují mnohé činnosti v rámci působnosti složek MK a veřejných institucí kouzelnického světa, nedávají těmto pravomoce k výkonu  zákonem jim určené působnosti, toto zmocnění je vyhrazeno jen kouzelnickým zákonům, nebo jiným obecně závazným kouzelnickým předpsiům. Z toho mj. plyne, že  všechny metodiky týkající se zejména  působnosti těchto institucí musí být za každých okolností v souladu s platnými kouzelnickými zákony a kouzelnickými obecně závaznými předpisy.  Metodiky, které by s kouzelnickými zákony a kouzelnickými obecně závaznými předpisy byly v rozporu se považují za neplatné a nelze podle nich postupovat.

 

V praxi to znamená, že kouzelnický zákon vymezí kdy a jak může bystrozor např. legálně sledovat komunikaci probíhající pomocí sov, aniž by porušil listovní tajemství (tedy zákon mu propůjčí tuto pravomoc) a až na  základě existence tohoto zákona může vzniknout metodika, která doporučí způsoby jak to efektivně provést. Pokud by zákon o sledování komunikace neexistoval, nemůže metodika k takovým úkonům vzniknout a pokud by přece vznikla, nelze podle ní postupovat. Takový postup by byl zcela nezákonný.

 

Jak z definice metodiky vyplívá, metodika má sloužit především k efektivnímu dosažení určitého cíle. Proto také metodiky vznikají. Efektivitou je obecně myšleno co nejekonomičtěji, nejúčinněji, nejpřehledněji, v co nejkratším čase s možným minimem nasazených prostředků a lidské síly (nemusí být vždy přítomny všechny uvedené podmínky, nebo naopak mohou další podmínky přibýt, vždy záleží tom,  jakého cíle má být tou, či onou metodikou dosaženo).  V případě metodik pro bystrozory mohou  však  být v rámci efektivity poněkud jiné priority. Především zde záleží, zda jde např. o metodiky administrativní, výukové, výcvikové,  nebo o metodiky operativní. Pro administrativní metodiky platí efektivita v obecném smyslu, jak bylo uvedeno výše. Pro výukové a výcvikové metodiky je v rámci efektivity primárně kladen důraz na účinnost výuky a výcviku (rozsah znalostí a dovedností, které se absolvent naučí, stupeň výcviku kterého dosáhne a samozřejmě selekce nevyhovujících studentů), sekundárně se přihlíží k ekonomickým aspektům, ovšem jen do té míry, aby ekonomické faktory negativně neovlivnili kvalitu výuky. Obdobné platí i pro rychlost. Studium se zbytečně neprodlužuje, ale na druhou stranu je zkracování času výuky žádoucí jen do té míry, než by negativně ovlivnilo její kvalitu . Operativní metodiky jsou však oproti předešlým specifickým druhem metodik, což přímo souvisí s povahou činností, které bystrozorové vykonávají v terénu a s riziky, které s sebou tyto činnosti nesou.  Pro operativní metodiky je v rámci efektivity proto primárně kladen důraz na bezpečnost, přesnost, účinnost, razantnost a co nejmenší ztráty materiální a především na životech (zejména nezúčastněných osob a ve vlastních řadách). Ekonomičnost je zde sekundární a dbá se na ni v případech, kdy je šetření prostředků a sil možné a neohrozí průběh akce a dosažení sledovaného cíle. Trochu jiné je to s rychlostí. Ta je primárně požadována u akcí, které svoji povahou rychlost vyžadují (zátah na nebezpečné černokněžníky, likvidace negativních následků provedených kouzel a pod.  Naopak u akcí, které jsou založeny na dlouhodobé práci (např. sledování za účelem získaní maxima důkazů) je rychlost uplatňována jen výjimečně a opět jen v případech, kdy neohrozí celou akci a dosažení sledovaného cíle, rychlost je zde tedy sekundární, nel-li dokonce zcela vyloučena. Je požadována až po nashromáždění dostatečného množství důkazů, kdy dojde k samotnému zákroku proti zločinci viz. akce které rychlost vyžadují.

 

V rámci této práce se dále budu zabývat především metodikami, souvisejícími s činností ÚB a především bystrozorů. 

 

S metodikami jim určenými se bystrozorové setkávají vlastně už v době, kdy se rozhodnou pro kariéru bytsrozorů a to v rámci přijímacího řízení na BA. Ti úspěšní pak studují na BA, kde výuka a výcvik probíhá opět podle příslušných metodik.

 

Po nástupu absolventů BA na ÚB záleží, na jaké místo bude bystrozor zařazen. Pokud bude pracovat jako administrativní úředník, bude se zpravidla řídit všemožnými administrativními metodikami jako např. metodický pokyn k nakládání s archívem, metodický pokyn ke způsobu evidence zájmových kouzelníků, metodický pokyn k vydávání povolení držení zakázaných čarovných předmětů, metodický návod k vyplňování formulářů atd.

 

Bystrozor zařazený do výstrojního oddělení bude postupovat např. podle administrativního metodického pokynu evidence operativních prostředků, (evidence výdeje těchto prostředků bystrozorům a jejich převzetí zpět a evidence skladových zásob těchto prostředků). Tímto metodickým pokynem se musí řídit nejen bystrozor výstrojního oddělení, ale je závazný i pro bystrozory (či jiné subjekty) kteří si operativní prostředek fasují.

 

S nejvíce metodikami (samozřejmě mimo samotné vedení ÚB) se setkají bystrozorové, pracující v terénu. Tito se v podstatě setkávají se všemi druhy metodik. Z administrativních je to např. závazný pokyn k vedení výslechů zvlášť nebezpečných černokněžníků nebo již jmenovaný metodický pokyn evidence operativních prostředků. Při průbežném výcviku, který je součástí jejich práce se bystrozorové setkají s metodickým pokynem pro výcvik. Stěžejní pro bystrozory v terénu jsou ovšem metodiky operativní.

 

Operativní metodiky řeší činnost bystrozorů v terénu.  Metodik do terénu je celá škála. Každá metodika řeší jinou problematiku a bystrozorové se v rámci řešení jednoho případu mohou setkat s více metodikami. Obecně lze říct, že operativní metodiky nejčastěji upravují postupy bystrozorů při výkonu určitých specifických činností jako je např. vyšetřování, sledování nebo zadržení zvlášť nebezpečných kouzelníků, pátrání po ztracených kouzelnících, nebo ztracených předmětech. Tyto metodiky jsou co do rozsahu věcí, které upravují ze všech druhů metodik, až na výjimky, nejrozsáhlejší. Vedle konkrétní problematiky totiž zpravidla obsahují i pokyny a doporučení týkající se dalších věcí jako je např. výstroj a výzbroj, komunikaci, jištění, zabezpečení, mimořádná oprávnění (pravomoci - vždy ale na základě platného zákona, na který metodika odkazuje) a další.

 

Pro lepší ilustraci, jak taková operativní  metodika vypadá a co vše může obsahovat zde uvedu několik ukázek z  metodického pokynu ke sledování.

 

Metodický pokyn č. 25/2012 ke sledování určuje postupy bystrozorů při sledování osob, zvířat, věcí, objektů, prostor a komunikace.

 

------------------------------

Ministerstvo kouzel

Ústředí bystrozorů

 

Metodický pokyn č. 25/2012 o sledování

 

 

 

 

Tento metodický pokyn upravuje postupy a oprávnění bystrozorů při sledování osob, zvířat, věcí, objektů, prostranství a také komunikace (dále jen sledování)

 

čl. 1)

 

Sledování  dle tohoto MP je možné jen tehdy, je-li v souladu s kouzelnickými zákony a ostatními kouzelnickými obecně závaznými předpisy.

 

čl. 2) Předměty sledování.

 

Osobou se pro potřeby tohoto MP rozumí člověk - kouzelník nebo mudla, domácí skřítek, duch, kentaur, obr.

 

Zvířetem se pro potřeby tohoto MP rozumí všechna zvířata, kouzelní tvorové včetně draků, trollové.

 

Objektem se pro potřeby tohoto MP rozumí vše, co není osobou nebo zvířetem včetně vnitřních prostor těchto objektů.

 

Prostranstvím se pro potřeby tohoto MP rozumí všechny vnější ohraničené a neohraničené prostory včetně zastavěných ploch, polí,  lesů, vodních toků a vodních ploch a oblohy (dále jen krajina).

 

Komunikací se pro potřeby tohoto MP rozumí jakákoliv forma komunikace, včetně sov, nejsou-li tyto sledovány jako zvíře.

 

čl. 3) Technické prostředky ke sledování včetně mudlovských.

 

za technické prostředky se považují všechny předměty, které jsou schopny zaznamenávat zblízka či na dálku obraz, zvuk, zjišťovat polohu, pohyb a další informace, které umožňojí sledování a to včetně předmětů ošetřených kouzly, mudlovských vynálezů včetně těch ošetřených kouzly a mudlovských elektronických zařízení včetně těch ošetřených kouzly.

 

čl. 4) Sledování

 

se provádí fyzicky - na jedné straně sledovaná osoba, zvíře, věc, objekt, prostranství, komunikace  na straně druhé sledující osoba

 

pomocí technických prostředků - na jedné straně sledovaná osoba, zvíře, věc, objekt, prostranství, komunikace  na straně druhé technický prostředek

 

kombinací fyzického sledování a sledování pomocí technických prostředků

 

čl. 5) Fyzické sledování:

 

při fyzickém sledování musí být sledující co nejvíc nenápadný. Musí splynout s okolním prostředím svým vzhledem. Musí zvolit na dané prostředí zcela běžné oblečení bez výrazných znaků a doplňků. Musí zvolit vhodný nenápadný účes. Od sledovaného si musí držet dostatečný odstup, pokud možno mimo jeho zorné pole. Při současném užití technických prostředků musejí tyto být dovedně maskovány, aby zcela zapadaly do daného prostředí a nevytvářely markant, který by sledujícího nezvýrazňoval. Přehled vhodných technických prostředků viz. příloha č. 1 tohoto MP.

 

Při fyzickém sledování, kterého se účastní více osob jak jedna si sledující sledovaného postupně předávají tak, aby se minimalizovala možnost odhalení, sledující musejí být dopředu domluveni na způsobu vzájemné komunikace včetně té vizuální. Zároveň musí být domluveni na vzájemném se jištění, pro případ odhalení, nebo útoku ze zálohy.

 

čl. 6) Sledování pomocí technických prostředků

 

technické prostředky ke sledování musí být instalovány v naprostém utajení na vhodné místo tak, aby nebyly odhaleny a při tom aby bylo co nejvíce využito jejich možností. Technické prostředky použité na viditelných místech musejí být maskovány tak, aby vypadaly jako běžné předměty v daném prostředí. Všechny použité technické prostředky musejí být ošetřeny samoničícím se kouzlem, pro případ jejich odhalení a to tak, aby se nedal zjistit účel, ke kterému sloužily a nebylo z nich možné získat žádné informace, včetně informací o jejich původu.

 

------------------------------

 

teď si dovolím pár článků přeskočit a přesunu se na čl. 12) sledování domácích skřítků a kentaurů, kterým bych zároveň ukázku z MP ukončil.

 

------------------------------

čl. 12) Sledování domácích skřítků a kentaurů

 

je zcela  nepřípustné sledování domácích skřítků v přestrojení za domácího skřítka. Zkušenosti ukázaly, že to vždycky okamžitě prokoukli. Rozsáhlá analýza neúspěchů, kterou si MK zadalo, odhalila hlavní příčinu. Zjistilo se, že bystrozora v převleku za domácího skřítka, byť převlek byl co do ztvárnění prakticky nerozeznatelný od skřítka, prozradila vždy jeho výška, která navíc vzbudila i nežádoucí zájem všech okolo, tedy nejen sledovaného skřítka.   Doporučuje se proto využít při sledování domácích skřítků technické prostředky, nejlépe maskované jako osobní předměty, které se skřítkovi nějak šikovně podstrčí. Další možností je využít ke sledování agenta-domácího skřítka. Obdobné platí i o sledování kentaurů. I zde převleky zcela selhaly. Zde byl problém opačný, tedy malá výška, nehledě na okolnost, že pro masku kentaura bylo potřeba minimálně dvou sledujících a nikdo nechce být vzadu. Navíc sledující v převleku nedokázali držet krok s běžícím stádem a často zakopávali.

 

------------------------------

 

Metodiky, byť se mohou jevit jako další byrokratický prostředek řízení, mají zpravidla činnost, kterou regulují zjednodušit a zefektivnit. Ne vždy tomu tak ve skutečnosti je. Ale přinejmenším operativní metodiky jsou pro bystrozory  důležitou a prospěšnou pomůckou při jejich náročné práci. Důvodem je, že na jejich tvorbě se ve většině případů podíleli bystrozorové z terénu, a že jejich vznik se většinou váže na jejich předešlé zkušenosti v dané problematice a metodika řeší chyby a problémy, které se v minulosti vyskytly a mnohdy vedly i k fatálním následkům. Metodika má tyto chyby a problémy eliminovat na minimum a tím zajistit větší bezpečnost bystrozorům a hladší průběh probíhající operace.

 

 

S pozdravem Alf Wolfmoon :)