Student: Grace Annabeth Reatcher
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2021

Charakterové studieZadané téma: Analýza charakterů komunikace schopných draků
Konzultant: Zendaer Amattis
Posudek: Drahá slečno Grace,
ve vypracování jste se nenechala zmást obecným termínem komunikace, který si v běžném životě vykládáme s ohledem na naši lidskou společnost. Jsem tedy rád, že jste ve své klasifikaci rozlišila druhy komunikace, do kterých jste pak rozčlenila zvolené příklady. Příklady navíc volíte napříč oblastmi, takže lépe vyniknou jednotlivé charaktery.

Z Vašeho popisu vlastností draků je jasně znát, že máte draky ve velké oblibě a hovoříte o nich velmi personifikovaně, což v kouzelnické společnosti nebývá běžné. Musím přiznat, že ačkoliv to práci přidávalo na detailech, tak místy jsem se obával, zda tento přístup nenaruší objektivitu práce.

Zvolené příklady dobře demonstrují různorodost dračích charakterů a to jak působí navenek vzhledem ke své metodě komunikace. Pokud bych měl něco vytknout, tak že u některých detailních informací máte občas drobnou chybu, ale považoval bych to za problém kontextu (např. Igneel je králem pouze ohnivých draků).

Práci hodnotím stupněm Vynikající a doporučuji ji k ústní obhajobě.

Při ústní obhajobě bych se rád zaměřil na několik dotazů:

Práce definuje draky bez komunikačních schopností. Dokázala byste uvést příklad? Není možné, že jde o pouhé nepochopení neverbální komunikace?
Dokázala byste odhadnout, v jakém poměru existují jednotlivé skupiny, či alespoň která skupina převládá?
Nalezla jste při Vašem výzkumu, že by se některý z charakterových rysů u draků častěji opakoval a to navíc napříč kategoriemi?


Gratuluji k hodnocení Vynikající a setkáme se na ústní zkoušce.
Zendaer Amattis
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny

Charakterové studie

Analýza charakterů komunikace schopných draků

Grace Annabeth Reatcher
VII. ročník, Bystrohlav

- - -

Obsah práce:

1. Úvod

2. Krátky náhľad do typizovania drakov

3. Základné vymedzenie pojmov

    3.1. Bez komunikačných schopností

    3.2. Komunikačné schopnosti neverbálne

    3.3. Komunikačné schopnosti verbálne

4. Draky používajúce pohybovú komunikáciu

    4.1. Bezzubý - filmový

    4.2. Draky z rozprávok

5. Draky používajúce myšlienkovú komunikáciu

    5.1. Saphira

    5.2. Draky - Fairy Tail

6. Draky používajúce slovnú komunikáciu

    6.1. Bezzubý - knižný

    6.2. Mushu

    6.3. Jabberwocky

    6.4. Smaug

7. Záver

Poďakovanie

 

1. Úvod

Nesmieme zabúdať, že drak je tvor vrtkavý, presne ako jeho charakter. Aj keď stretnete hrôzostrašne vyzerajúceho draka, nemusí byť zlý vo svojom srdci, a naopak ak stretnete malú kópiu vznešeného čínskeho draka nemusí byť vždy pokojná a bezkonfliktná. Jednoducho povedané, nesúď draka podľa šupín.

Cieľom tejto práce nie je pitvať sa v chovaní všetkých drakov na svete a ich následného triedenia do takzvaných "kategórii". Je to triedenie nepresné a nadmieru zavádzajúce s prvkami subjektívneho uvažovania, kedy draky dostávajú nálepku podľa svojho vzhľadu alebo prehrešku jedného z ich druhu. Jej pravým zámerom je priblížiť a rozobrať jednotlivé dračie charaktery, s ktorými som mala príležitosť prísť do kontaktu v priebehu svojho hradného štúdia. Je už na vás, ako budete následne pristupovať k informáciám, ktoré vám sprostredkujem nižšie, a ako sa postavíte k dračím druhom potom.

2. Krátky náhľad do typizovania drakov

Jedná sa o klasický problém, ktorý nastáva vo viacerých prípadoch, ak nie v ich drvivej väčšine. Ak by sme si odchytili náhodných desať študentov pofľakujúcich sa v Rokville a spýtali sa, ako by nám opísali draka, začali by pozvoľna od jeho zovňajšku až by prešli buď k ich dobrému alebo prehnitému jadru. Dané slová nevolím náhodne a ani svoje tvrdenie nezakladám len na svojich domnienkach. Skutočne som sa pýtala niekoľko študentov nášho hradu na ich názor. Dali by sa rozdeliť na dve skupiny, ktoré si oponujú.

Na jednej strane stáli pestrofarebné draky s tým najlepším charakterom hodným muklovských rytierov. Spravodlivosť, múdrosť a mierumilovnosť bolo trio, ktoré sa nedalo rozdeliť ani napadnúť. Draky nevyhľadávali konflikty a žili mierumilovným životom pospolu s ľudstvom.

Na strane druhej stáli čierne draky alebo tmavé odtiene pestrých farieb. Ich jedinou starosťou bolo slovo zabiť. Prehnitý charakter, chamtivosť, sebeckosť, márnivosť a krvavé filozofie o smrti boli vždy spomenuté na prvom mieste. Túžba po veľkom teritóriu a lebkách nastoknutých na koloch pri hraniciach sú ich tradičným opisom.

Druhým problémom typizovania je aj prisudzovanie vlastností podľa farby ako som už naznačila vyššie. Nie vždy čierna musí znamenať zradu a nie vždy žiarivá zlatá bude ušľachtilá. Treba sa s drakom bližšie zoznámiť, ak to ide, a urobiť si o ňom vlastný úsudok.

3. Základné vymedzenie pojmov

Komunikácia ako taká, je dôležitá u každého druhu. Či už sa jedná o ľudí, zvieratá ale aj samotnú prírodu. V prípade prírody môžete momentálne krútiť hlavou a myslieť si, že píšem nezmysly, avšak aj v prírode prebieha istý druh komunikácie. Bohužiaľ je stále neprebádaná a nám nepochopiteľná.

Samotná komunikácia je aj u drakov veľmi dôležitá a zohráva kľúčovú úlohu. Aj primitívne draky, ktoré ju nemajú vyvinutú, sa musia dohovoriť a zaviesť si vlastné pravidlá. Nie vždy sa to podarí, a preto mnohé prípady končia krvavými bitkami až smrťou. U vyspelejších drakov sa tiež môže objaviť spomínaný scenár, ale vo väčšine prípadov sú to tvory inteligentné a vedia sa rozumne dohodnúť.

Na základe dračieho správania a vyspelosti daného druhu, by sme mohli drakov rozdeliť na tri veľké skupiny. Prvou z nich sú draky, ktorým sa komunikácia ešte vyvíja ale do tej doby sú kategorizované ako draky bez komunikačných schopností. Druhou skupinou, sú draky, ktoré využívajú neverbálnu formu komunikácie alebo tiež nazvanú pohybovú. Ako poslednú veľkú skupinu by sme mohli bez väčšieho rozdeľovania pomenovať draky využívajúce verbálnu formu komunikácie.

3.1. Bez komunikačných schopností

Jedná sa o draky, ktoré sa vyvíjajú o niečo neskôr a stále čakajú na ich veľký čas, kedy dostanú od Merlina do vienka dar reči alebo dar väčšej inteligencie aby zvládli aspoň nejaký prejav. V posledných rokoch je to, myslím, najrozšírenejší druh, ktorý medzi drakmi môžeme objaviť.

Medzi ich typické správanie patrí vrhnutie sa na narušiteľa, ktorý si dovolil prekročiť hranicu ich teritória. Jediný pud, ktorý ich dostatočne poháňa je samotná smrť. V ich ponímaní by sme si to mohli vyložiť ako: zabi, alebo budeš zabitý. Okrem toho sa môžu prejavovať aj prskaním alebo syčaním, čo bohužiaľ nikomu nepovie, či to znamená – vidím ťa na tanieri – alebo – nepribližuj sa-. Draky s týmito schopnosťami majú veľmi vrtkavú náladu a nie vždy sa oplatí ich vyhľadávať.

3.2. Komunikačné schopnosti neverbálne

Tieto schopnosti sú založené čisto na báze pohybu. Samozrejme tu platí aj pravidlo ako u muklov. Každý kraj má vlastný kroj, takže aj každý dračí druh má vlastnú sadu pohybov. Sú medzi nimi ale aj také, ktoré má každý z nich zafixované už od vyliahnutia sa zo svojho vápnikového príbytku.

Tento druh komunikácie je taktiež veľmi rozšírený, avšak má istý rozdiel od tých, ktorí nevedia nič. V prvom rade nemusia chcieť človeka ihneď zabiť. Chvíľu premýšľajú čo urobia ale aj tam je stále mierna šanca skratu a následného zaútočenia. Ako ich predchodcovia, aj oni využívajú všelijaké zvuky, od mrmlania, cez vrčanie až syčanie, no vždy sú sprevádzané pohybmi. Považujeme ich preto za stredne dokonalých a vcelku ideálnych.

„Naježenie" nám jasne dáva výstrahu, ktorá znamená nepribližuj sa. Nadšené poskakovanie zas môže znamenať radosť z toho, že daný objekt vidí. Chvost schúlený pod bradou a prikrčená hlava zas symbolizujú strach. No a nakoniec olizovanie, nuž prejav radosti, sympatie alebo len, že mu daná vec chutí. Pozor na to aby ste neskončili v jeho žalúdku.

3.3. Komunikačné schopnosti verbálne

Draky, ktoré nimi disponujú sú považované za najviac vyvinuté. Majú najlogickejšie uvažovanie, aj keď tu sa medzi nimi nájdu výnimky, a vedia sa vyhnúť mnohým konfliktom. Problém ale môže byť v ich nazeraniu na ľudí. Nemusia sa s nami rozprávať ak nechcú a hlavne ak nás berú ako podriadený druh. Bohužiaľ aj toto je v ich správaní veľmi časté a nedá sa tomu nijako predísť.

Túto kategóriu by sme mohli rozdeliť aj na dve menšie. Existujú draky, ktoré sa dokážu s človekom, alebo iným drakom, rozprávať len skrz svoje myšlienky, ktoré k nám vysielajú. Aj tie majú na veľké prekvapenie farbu hlasu.

Druhou skupinou sú draky, ktoré sa nám prihovárajú slovne, nakoľko majú dostatočne vyvinutú anatomickú stavbu svojho hrdla. Aj tu nemá každý drak rovnaký hlas.

Táto kategória je najvzácnejšou na celom svete, pretože ich nie je mnoho a pred ľuďmi sa radšej ukrývajú alebo priľnú k niekomu blízkemu. Taktiež disponujú všetkými prvkami, ktoré majú ich nedokonalejšie formy, takže zvládajú aj pohybovú formu komunikácie sprevádzanú syčaním, mrmlaním alebo len hlasným ohlušujúcim revom.

4. Draky používajúce pohybovú komunikáciu

V tejto kategórii by som sa rada venovala drakom ako je Bezzubý a nám známe draky z rozprávok nášho detstva.

4.1. Bezzubý – filmový

Myslím, že každý z nás pozná príbehy draka Bezzubého a jeho jazdca/spoločníka Štikúta. Práve na tomto drakovi sa nám potvrdzuje výnimka, že nie vždy čierna farba musí znamenať zlé úmysly alebo prehnité jadro.

Bezzubý bol zo začiatku divoký drak, ktorý netúžil po ničom inom, len po slobode a ochrane svojho života. V jeho vnútri bolo už zakorenené, že ľudia predstavujú riziko. Najviac sa na povrch predrali len niektoré jeho charakterové vlastnosti. Prvou z nich bola chamtivosť. Ryby, ktoré draky kradli si každý chránil, ale Bezzubý až prehnane. Dokázal o ne zápasiť. Napriek tomu bol neuveriteľne prešpekulovaný, pretože vždy vedel, čo má zapáliť aby sa dostal k potrave, poprípade unikol nepriateľským Vikingom. Taktiež bol neuveriteľne ostražitý a strážil si každý zvuk. Nedôveroval nikomu a ničomu, pokiaľ bol na zemi.

Po jeho zostrelení a následnom zoznámení so Štikútom sa ale predrali na povrch aj jeho dobré vlastnosti. Bol ochranársky a neraz by bol zaňho položil život. Bol priateľský a nemal problém sa zoznámiť s ďalšími ľuďmi. Predtým neprejavoval strach, skôr ho naplňovalo opovrhnutie alebo otrávenie, no strach sa objavil v spojitosti s ohrozením jeho jazdca. Voči Štikútovi bol lojálny a nikdy ho nezradil ak bol pri zmysloch. Taktiež mal v krvi prirodzenú autoritu a vodcovstvo. Tento drak dokázal prejavovať súcit a bolesť. Napríklad, keď sa prebral spod vplyvu šialeného dračieho lovca a zabil svojmu jazdcovi otca. Bol to zároveň ale aj mierne detinský drak, ktorý svojim chovaním pobavil ostatných.

4.2. Draky z rozprávok

Väčšina kúzelníkov by mi nedala ani za zrnko pravdy pri tomto tvrdení. Rozdiel medzi drakmi v rozprávkach je v malej miere v premýšľaní. Ak by sa jednalo o draka bez komunikačných schopností, princeznú by síce uniesol ale namieste by ju zožral. Tieto draky sú o niečo múdrejšie, a preto princeznú nezožerú ale chcú aby sa stala ich ženou, alebo ju len unesú. Záleží na mentalite každého draka.

Ale aby sme si rozobrali pár konkrétnych drakov. Spomeňme si na draka Bucifala. Ako tvrdili mnohí poddaní a samotní šľachtici, tento drak si nárokoval na ruku princeznej. Jeho charakter by sa dal opísať len jedným slovom, a to takým, že bol pekne naivný. Aby poslúchal princeznú a aj kráľa, tak drakovi podstrojovali a priklonili si ho tým na svoju stranu. Drakovi sa určite princezná páčila, pretože vždy ak od neho niečo chceli, stačilo povedať jedinú vetu: Princeznú si chce zobrať ten a ten za ženu, a preto ti ju nebudeme môcť dať. Drak sa samozrejme rozzúril, kde sa prejavila jeho prirodzená agresivita a s hlasným fučaním a pohadzovaním svojimi hlavami zaútočil na daného soka v láske. Myslím, že tomuto drakovi napriek všetkému chýbala nejaká inteligencia alebo bol až tak naivný. Jeho pohybová komunikácia sa najkrajšie prejavila počas súboju s Honzou. Výstražne podpálil šibenicu a nejakú časť námestia, aby dal najavo svoju prítomnosť. Následne fučaním a konkrétnymi pohybmi mu ukazoval nadradenosť a že mu neustúpi ani o piaď.

Ak by som ho ale mala opísať v jednej vete, bolo by to takto: Drak, ktorý bol naivný ale zato s citom pre lásku.

5. Draky používajúce myšlienkovú komunikáciu

V tejto kategórií by som sa rada venovala Saphire a drakom z Fairy Tail.

5.1. Saphira

Saphira je pre mňa dračicou s najkrajším charakterom. Za celú dobu nikdy neurobila nič, čo by porušovalo alebo ohrozilo jej jazdca.

Jej hlavnou črtou je milá povaha a dobré srdce. Vždy k svojmu jazdcovi prehovárala cez myšlienky láskavo a s patričnou úctou, ktorú je trochu ťažšie vidieť. Jej hlas bol príjemný a upokojujúci. Niekedy mi prišla ako keby sa stala Eragonovou matkou a mierne ho sprevádzala. Saphira bola ohromne starostlivá dračica a veľmi odvážna. Zaujímala sa, keď si Eragon zodral svoje stehná na jej chrbte, pretože bez sedla na drakovi nie je možné lietať. Aj napriek riziku straty vlastného života, nikdy nenechala svojho jazdca v štichu. Hlavný problém bol pri možných smrteľných prípadoch, nakoľko ak by zomrela Saphira jazdec prežije, ak by šak zomrel jazdec jeho drak zomrie spolu s ním. Preto si aj myslím, že jej odvaha a obeta bola vskutku veľká. Na konci filmu sama obetovala život za svojho jazdca, čo vyžaduje ohromnú štipku lásky a odvahy. Samozrejme aj zdravého rozumu.

K tejto dračici by som len dodala, že prežila svoju veľkú obetu a naďalej podnikala dobrodružstvá so svojim jazdcom.

5.2. Draky - Fairy Tail

Asi prvé, čo by som povedala o drakoch z Fairy Tail je to, že sami od seba priveľmi nezasahujú do deja, ale isté postavy ich vyhľadávajú aby sa s nimi znovu stretli. Najlepšie by im sadlo pomenovanie učitelia alebo rodičia.

V tomto anime majú draky veľmi veľkú trpezlivosť so svojimi... zverencami, ale hovorme im radšej tak ako máme – dragonslayers. Sú vysoko inteligentné a veľa si preskákali. Taktiež zažili zradu z jednej strany, a preto svoje učenie predávajú iba vyvoleným. Väčšinou si osvojili nájdené dieťa a vychovávali ho. Majú preto veľmi dobré srdce, pretože nepoznám nikoho, kto by si zobral malé dieťa len tak do opatery. Taktiež sú ale neobyčajne silné, pretože v jednom osudovom súboji zo seba vydali maximu. Sama by som ich nazvala aj tajnostkárskymi, pretože sa mnohé roky skrývali vo veľmi dobrej skrýši. Svojim spôsobom by sa to dalo označiť aj ako veľmi dobrý zmysel pre humor.

Ak by som sa zamerala na konkrétneho draka, vybrala by som si Igneela. Je to ohnivý drak, ktorý je zároveň aj kráľ drakov. Ako som už písala vyššie, bol to veľmi múdry a dobrosrdečný drak, nakoľko si „adoptoval“ hlavnú postavu. Bol jej osobným mentorom po dobu jej malého vzrastu a naučil ju písať, čítať a aj počítať. Taktiež to bol filozof, pretože neustále radil svojmu dragonbijcovi, čo má robiť alebo sa jeho myšlienky veľmi dobre zakorenili. Tiež to bol drak nesmierne odvážny, nakoľko sa vydal do nerovného súboja s veľmi vyšinutým človekom. Bol aj nesmierne obetavý, pretože dal svoj vlastný život aby ochránil druhých. Jeho hlas bol hrubší a prišiel mi autoritatívny ako jeho správanie, ale tak čo sa dalo čakať od dračieho kráľa?

6. Draky používajúce slovnú komunikáciu

V tejto poslednej kategórií by som sa rada venovala viacerým drakom. Knižnému Bezzubému, ktorý je opakom svojho filmového ja. Drakovi Mushu, ktorý aj napriek dobrým úmyslom vyvolal viacero problémov. Jabberwockovy, ktorý bol len nástroj na vykonávanie zlých vecí a Smaugovi, podľa ktorého boli vystavané drvivé dračie charaktery.

6.1. Bezzubý – knižný

Najskôr by som začala drobnými rozdielmi, ktorými Bezzubý disponoval. V prvom rade nebol zo začiatku taký veľký, ako uvádza film. Nebol čierny ale zelený, a teraz k samotnému charakteru Bezzubého.

Zo začiatku to bol malý neposlušný lovecký drak, ktorý vystrájal jednu vylomeninu za druhou. Bol považovaný za druh Hnedý záhradný, čo znamenalo obyčajný a najmenšieho vzrastu. Jednoducho drak, ktorého by si syn náčelníka nikdy nechcel vybrať, no osud hodil kocky inak. Tento malý drak bol veľmi sebecký, ako väčšina drakov v tomto svete. Všetko sa malo podriaďovať len jemu. A ak niečo nešlo podľa jeho predstáv, vydupal si to. Mal veľmi dobré presviedčanie schopnosti, ktoré by som rada vysvetlila na príklade: nedáš Bezzubému skvelú a čerstvú makrelu vytiahnutú práve z mora? Nuž môže sa stať, že ti zhorí stolička pod zadkom alebo blafne brada. Táto malá príšerka bola veľmi arogantná a drzá k svojmu majiteľovi. Vždy potreboval veci len v svoj prospech a chcela na seba počuť samé chvály. Napríklad vymyslenie nového dračieho plemena, aby bol najlepší, pretože sa rád vychvaľoval. Nehovorím o fakte, keď sa dozvedelo, že je naozaj veľmi vzácny, nakoľko patril k plemenu gigantus maximus. Taktiež nevedel udržať tajomstvo a všetko vykvákal na počkanie. Tento drak hovoril aj špeciálnym jazykom, nazývaným dračtina. Nechcel sa naučiť po nórsky a šušlal, nakoľko mu chýbali zuby.

Aby som ale nehovorila len zlé vlastnosti. Táto jedovatá jašterica disponovala aj niektorými hodnotnými vlastnosťami. Poznal súcit a bol nesmierne odvážny, keď chránil svojho majiteľa. Tiež bol citovo založený, nakoľko nedokázal bez Štikúta Strašného Štikútovca III vydržať a potreboval mu byť a blízku. Veľmi žiarlil na ostatné draky v Štikútovej prítomnosti. Na moje prekvapenie bol aj nesmierne múdry. Ku koncu mu bol ale verným priateľom, pretože keď sa draky rozhodli schovať pred smrtiacim ľudstvom, každý jeden rok ho chodil navštevovať.

Ak by som ho ale zobrala ako celok, bol to ešte slušný drak, ktorý mal svoje temné a svetlé stránky.

6.2. Mushu

Vznešený čínsky drak, ktorý chcel byť tým najlepším nosičom šťastia je určite každému známy. Radím ho k dobrým drakom, nakoľko jeho úmysly boli vždy len v prospech Mulan, ktorú chránil.

Zo začiatku sme mali príležitosť vidieť jeho namyslenejšiu stránku, pretože sa chcel stať najlepším drakom ochrancom. Tam už nastal prvý konflikt, nakoľko rozbil sochu čínskeho psa/leva. Bol ale aj veľmi vynaliezavý, nakoľko to využil vo svoj prospech. Neviem presne ako nazvať danú vlastnosť, no bol to taký čert pokušiteľ. Jeho snahy k tomu, aby bola Mulan najlepšia, viedli koľkokrát až na hranicu fair play. Pri streľbe na terč s vymršteným jablkom jej dokonca ono jablko napichol na šíp.

Napriek tomu všetkému bol nesmierne vtipný a potrpel si na miernej teatrálnosti jeho vystupovania. Samotné prebudenie z kovovej podoby alebo zoznámenie sa s Mulan. Bol inteligentný a vedel svoj rozum veľmi dobre využiť. Napríklad pri predaní správy, kedy sa spoločne s cvrčkom prezliekli za vojaka, pri jazde na štíte po snehu aby našiel Mulan alebo aj pri konci, kedy sa prezliekol za nočného desa aby vystrašil strážcov pyrotechniky.

Krásna je aj jeho mierna samochvála alebo túžba po uznaní, nakoľko ku koncu si doslova vyškemral oslavnú party. Bol to odvážny drak, ktorý pre ochranu Mulan osmahol jastraba hlavného záporáka a výsmešne na ňom neskôr jazdil. Poslednú vec, ktorú si v spojitosti s ním vybavím sú jeho rady, ktoré nie vždy dopadli najlepšie.

6.3. Jabberwocky

Určite najhorší dračí charakter, ktorý som mala možnosť spoznať za uplynulé roky. Jedná sa o draka, ktorý nerozmýšľa nad svojim konaním a počúva len príkazy svojej majiteľky/panej - Srdcovej kráľovnej.

Je čiernej farby a spáva na strome ako netopier. Má neuveriteľne škaredý vzhľad a skôr pripomína sumca prejdeného stádom kentaurov. Jeho výraznou vlastnosťou je poslušnosť, nakoľko bezhlavo a bez odporu plnil príkazy. Bol považovaný za najhoršiu bytosť v tom svete, pretože sa ho každý bál. Púšťal strach už len pri spomenutí jeho mena. Nemal priveľmi veľa rozumu ale ako sprostého ho nazývať nechcem. Jeho červené oči sršali nenávisťou a to daného súpera nemal ani možnosť spoznať. Vo svojom srdci mal zakorenenú nevýslovnú nenávisť ku všetkému, čo mal zničiť bez toho, aby to niekedy v živote vôbec poznal. Nechal sa veľmi ľahko rozptýliť. Bol neuveriteľne silný, ale to mu pri strate hlavy vôbec nepomohlo.

6.4. Smaug

Smaug predstavuje základ všetkým dračím charakterom na šírom svete. Už tu sa roztrhol fenomén draka, ktorý pokiaľ nenájde svoje zlato, chová sa vcelku normálne. Po jeho získaní mu ale prepne a prejaví sa jeho pravá stránka.

Pri objave jeho zlata začal byť krutý, ľahostajný a sebecký. Nechcem tvrdiť, že predtým nebol, no potom sa jeho vlastnosti viac zvýraznili. Bolo mu jedno, či pri jeho nájazde za svojim milovaným zlatom umrú ľudia, preňho bolo podstatné to vlastníctvo, nakoľko ho lákalo ako komára svetlo. Veľmi rád sa v ňom následne rochnil a bol schopný pod ním spávať. Mal veľmi dobre vyvinuté zmysly a bol prehnane opatrný aby mu ho nikto nedokázal zobrať. Vzbudzoval strach na prvý pohľad a nemal zľutovania. K jeho chamtivosti po zlate sa pripojila ruka v ruke majetníckosť. Nedokázal zniesť predstavu, že by mu niekto zlato zobral. Trpel z toho paranoiami.

Napriek všetkému mal aj svoju svetlú stránku a vypočul si, čo mu Bilbo chcel povedať. Isté zostatky logiky ho nikdy neopustili. Aj keď sa ku koncu nechal oklamať a odpútať svoju pozornosť na masívnu zlatú sochu.

7. Záver

Charaktery drakov sú veľmi vrtkavé a len vďaka prostrediu vieme vidieť ich vlastnosti. Niekedy nám niektoré zostanú skryté, ako u Smauga. Niektorí sa nepolepšia lebo to nedokážu ako Jabberwocky a druhí zas nedokážu byť tak dobrý ako je Saphira.

Charakter záleží len na tom, ako sa na daný celok pozrieme. Každý považujeme iné vlastnosti za dobré a niektoré nie.

Na záver si len dovolím dúfať, že som zadanie skúšok OVCE úspešne splnila a dobre analyzovala charaktery drakov. Snáď sa vám moje vypracovanie páčilo a neunudilo k smrti. Dovolím si dúfať, že vás nejaká pasáž zaujala alebo sa stala obľúbenou.

Poďakovanie

V neposlednej rade by som veľmi chcela poďakovať pánovi profesorovi Zendaerovi Amattisovi, ktorý ma previedol dvomi ročníkmi Charakterových studii. Osvetlil mi niektoré temné stránky mojej nevedomosti a ukázal, že aj tvorenie a pitvanie sa v charakteroch môže byť skvelé a zábavné. Taktiež mu ďakujem za možnosť zložiť skúšky OVCE práve z jeho predmetu.