Student: Elerin Portmenová
Kolej:Mrzimor
Školní rok: léto 2008

Literární seminář - poezieZadané téma:
Jak jistě víte, kachnička pana ředitele se již drahnou dobu věnuje poezii. Vaším úkolem je zjistit toho co nejvíce o kačismu, který právě kachnička propaguje. Zařaďte také ukázky tohoto poetického směru. Minimálně 15 palců.Konzultant: Anseiola Jasmis Rawenclav
Posudek: Děkuji za zdařilou exkurzi do kačismu, avšak opomněla jste zmínit, jaký vliv má na tento umělecký směr globální oteplování a brzký zánik ostrova kiribati. avšak přesto si zasloužíte výbornou. :)
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Kačismus


Počátky vzniku
Počátky této poezie můžeme nalézt již v době kolem 11. století, kdy jako první se tímto směrem zabýval hrabě McKvákoš.
V té době vrcholila středověká poezie, což však hraběti McKvákošovi nezabránilo si vytvořit poezii vlastní, dle jeho názoru rozhodně lepší. Od vězení za kacířské myšlenky a propagování církví neschválené poezie ho zachránila jen ta skutečnost, že uměl velmi dobře plavat a byl k nerozeznání od jiných kachen. Církev sice zprvu uvažovala o celostátním kačenkovském pogromu, ale nakonec od toho ustoupila pod nátlakem krále Kačiluse D´Kvakikovského z nejmenované říše.

Základní prvky
Nejstarší dochovanou památkou směru kačismu je sbírka básní Mé jezero. Na básni z této sbírky si popíšeme hlavní prvky směru.


Leknín

Nechť zbraní řinkot dál se nese,
kvákošky, kvákošky, kváky, kvák,
koně běžíc síly neztrácejí,
kvákošky, kváky, kvák,
přec jednou ticho obepne nás,
kvákošky, kvákošky, kvák, kvák,
můj lekníne, ty přetrváš,
kvák, kvák, kvák, kvááák!


Nejprve něco o skladbě verše. Kačismus si ohledně rýmu nedělal moc velké vrásky. Však není důležitý rým, ale sdělení. Takže co se rýmu týče, kačismum upřednostňuje volný rým - zrýmuje to, co se mu zrovna líbí.
Již na první pohled je zřejmé, proč se církvi kačismus tak protivil. Když pominu nepřítomnost oslavování církevních hodnot, které v té době byly aspoň v malé míře v každém díle, tak hlavním problémem byl skrytý výklad jednotlivých básní. Kačismus totiž za úplně obyčejné věci schovává věci burcující, věci, které čtenáře mají oslovit a řekněme až nabudit k nějakým věcem. Může jít o triviální věci, jako je dejme tomu nemodlit se každou neděli desetkrát, ale jen devětkrát k bohu, nebo o ty závažnější, třeba ke vzpouře proti zlým mocnostem, jež nás ovládají.

Pokud jde o báseň Leknín, tak v té si můžeme všimnout několik zajímavých rysů. Už jen ten nevinný název Leknín, který nemá jinak mnoho společného s celou básní, vypovídá o tom, že nepůjde o až tak úplně obyčejný leknín. Jistě, z pohledu kachny může být leknín normální věc, o které se básně normálně píšou v jakékoli době, ale přece jenom tu něco nehraje. Vezmeme-li si zbytek básně, kde je popisován řinkot zbraní a koně, tak z toho je jasný záměr autorův poukázat na války, které v té době probíhaly velmi často. A nejde jen o války územní, jde i o války církevní, proti bezvěrcům, kacířům a dalším individuím. Když se pak dále zmiňuje o tichu, které nakonec přijde, může tím chtít vyjádřit, že buď se jednoduše přestane válčit, nebo také, že padne církev...zde je možno více výkladů. Avšak důležitá je poslední věta v obecné řeči, cituji: "můj lekníne, ty přetrváš."

Tady by se opět mohlo najít nejedno vysvětlení. Buď může jít opravdu o leknín, který nezasažen válkou dál si poklidně roste a plave ve svém jezírku, nebo může jít o něco mnohem důmyslnějšího. Pakliže by šlo o duchovně založenou kachnu, tak tím klidně mohl myslet, že přestože církev se složí, její víra v kachního boha bude přetrvávat nadále, bez ohledu na fungující či nefungující hodnostářské orgány. Jistě, to všechno by mohlo být možné, kdyby nešlo o báseň od hraběte McKvákoše. Jak je dochováno z historických zdrojů, že to byla silně protestanská kachna, která se nejednou dostala kvůli tomu do sporu s církví a jen titul významného rodu ji uchoval od linčování. Z čehož vyplývá, že není leknín jako leknín. Klidně se za ním může skrývat podstata protestanského ducha, nebo přesvědčení, které zůstane, i když zbytek je násilně umlčen.

Kačefora
Mohli jste si všimnout, že každý verš v obecné řeči je doplněn o prvek kačefory. Kačefora je označení pro abstraktně-surrealistické hodnocení a komentování veršů v originále se silně parodujícím nádechem.
Příkladem bych mohla uvést jednu z nejpovedenější kačefor od pozdějšího představitele tohoto směru, Gumova Kačkačala.

Ať svou paži pozvednu zpříma,
kačila, kuč, kač, kačikalikaličak,
a zamířím si to hezky do Říma,
káčky, kačušky, káč, kačkač.

Musíte sami uznat, že jde o velmi zlehka psanou a velmi trefnou kačeforu. Však je taky právem Gumov označován za nejlepšího kačeforistu všech dob.


Vývoj kačismu
Kačismus je směr, který se navzdory veškerým předpokladům stále hojně užívá a není tak jen směrem jednoho období. Kačismus totiž nabízel v průběhu věků takový styl poezie, jenž zaručeně našel své obdivovatele kdykoli.
Avšak od své původní středověké formy se přece jen poněkud změnil. Na začátku šlo o skryté vyjadřování problému dané doby, postupem času a s liberalističtějším pojetím státu však skryté náznaky, které si člověk (kachna) musel domýšlet, vystupují na povrch. Kačefora se stává ostřejší a trefnější, nebere si žádné servítky.
Nebylo by záhodno doplnit jednu informaci, která ovšem z předložené charakteristiky zcela vyplývá, ale pro jistotu a pro méně bystré čtenáře....naprosto výjimečným rysem kačismu, který se neobjevuje v žádném jiném směru, je rys samokritiky. Což jednoduše znamená, že autor napíše báseň a pak si ji pomocí kačefor sám zkritizuje a zesměšní, čím rozhodně nechci říct, že by autor svou báseň znehodnocoval, to v žádném případě. On kačeforou zesměšní sice to, co sám napsal, ale je to myšleno jako zesměšnění onoho více či méně skrytého problému, na něž se snaží poukázat.

Ukázky tvorby
Na závěr bych ráda předložila pár ukázek, aby čtenáři byli se směrem kačismu řádně seznámeni.

Nejprve bych se vrátila k hraběti McKvákošovi a jeho sbírce Mé jezero.

Žába
Zas sedí tu a neví co by,
kačkač, káááč, čakčatikač,
a tak z nudy mouchy chytá,
kakuč, kakučky, kač, kačík.

Když tu náhle velká moucha letí,
kačalik, kač, tač, pač, chač, gač,
chytne žábu za jazyk a stáhne ji,
kačchacha, kačchacha, kačkač.

Není už žáby na jezeru,
kačfňuky, nekačfňuk, kač,
moucha slavně odlétá,
kačmač, čakykach, kač.

Malá moucha beze síly,
kačinky, kačenky, kač,
tlustou žábu přeprala,
čakyčakyčaky, kačy, kač.

Obrázek o významu si jistě dokážete udělat sami.
A nyní báseň od slavné kačenky, kačenky Elinky Elénére, jakožto ukázka moderního kačismu.

Pokoj

Zas nechal mne tu samotnou,
kačtyty, kačtyty, kačikač,
odešel si někam rozkazovat,
kačunky, kaňuňinky, kčfňuk,
zas vidím stejný pokoj, nuda,
kač, kááč, kač, kááč, kačalí,
a Ferdinand má domácí vězení,
kačnuda, kačkač, káčchjo.


Doufám, že jste se dostatečně seznámily s poezií kačismu a můžete teď už plně vědomě obdivovat díla naší velectěné kačenky pana ředitele.