Student: George McGloid
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2023

PsychologieZadané téma: Bipolární afektivní porucha u kouzelníka
Konzultant: Anseiola Jasmis Rawenclav
Posudek: Milý pane Georgi,

děkuji za zaslání Vaší závěrečné práce.

Dosahuje vysoké úrovně. Jen je tu jedna zásadní věc, kterou jste ve své práci interpretoval odlišně než jak to je. Fáze deprese a mánie jsou dlouhodobé a nemění se z minuty na minutu ba ani z hodiny na hodinu. Běžně se bavíme o týdnech.

Jasně, některé věci pak je třeba interpretovat jinak, ale ne o moc. V zásadě jste zadaný úkol splnil a jak jsem už říkala, kromě této věci jste to napsal výborně. Je vidět, že jste se nad tématem poctivě zamyslel a snažil se práci napsat, jak nejlépe umíte. Také máte za sebou všechny ročníky Psychologie a já jsem ráda, že jste si z toho něco vzal. Znám Vás z hodin jako velmi svědomitého a přemýšlivého studenta.

Zmapovat psychickou poruchu ve vztahu k magii není nic jednoduchého. Mnoho publikací na to skutečně není, a tak to vyžadovalo hodně pátrání v knihovně. Vy jste se s tím popral ale skoro bez chyby a správně jste uvedl, jaký vliv to má jak na samotnou schopnost kouzlit a na běžný život (i když toto jste mohl více rozvést).
Mrzí mne, že jste se nezmínil o kouzelnickém přístupu k léčbě BAP. Jsou to lektvary? Nějaké hrabání se v hlavě? Speciální terapie? Odpovědi si, prosím, připravte k ústní části.

Ráda uděluji jedničku a práci doporučuji k obhajobě.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Bipolární afektivní porucha

a její vliv na kouzelníka

 

Obsah:

1. Úvod

2. Vliv na život kouzelníka obecně

3. Povědomí o BAP v širší kouzelnické veřejnosti

4. Postoj odborníků k BAP ve spojení s magií

5. Základní dělení kouzelníků

     5.1 Vliv BAP na světelné mágy

     5.2 Vliv BAP na stinné mágy

6. Vliv změny nálady na kouzelníka při duelu

7. Vliv BAP na kouzelnická studia

8. Můj postoj k BAP ve vlivu na kouzelníka

9. Závěr

 

1. ÚVOD

Bipolární afektivní porucha nebo taktéž Maniodepresivní psychóza je psychické onemocnění, při kterém dochází ke střídání stavů deprese a mánie. Záleží na konkrétních jedincích, v jakých časových intervalech ke změně dochází (může jít o minuty, hodiny i dny). Také každý jedinec má odlišnou míru projevu. Můžeme mít jedince s mírnějším průběhem, tedy jeho stavy nejsou až tak extrémní, ale máme i jedince, kteří těch extrémních stavů dosahují.

Psychická onemocnění sužují nejen mudly, jak se některým může zdát, ale také nás kouzelníky. Bipolární afektivní porucha je tedy jedno z mnoha onemocnění, kterým může i takový kouzelník trpět. A proto si ho tu detailně rozebereme.

 

2. VLIV NA ŽIVOT KOUZELNÍKA OBECNĚ

Bipolární afektivní porucha je pro kouzelníka v jeho životě asi tak podobně omezující jako pro mudly. Je sice možné a může se zdát, že omezující by mohl být pouze stav deprese, ale osobně s tím nesouhlasím, jelikož i manický stav je do jisté míry omezující.

Jisté je, že bipolární afektivní porucha nemá vliv na kouzelníka jen ve chvíli, kdy užívá magie, což je důležité si uvědomit, ale i ve chvíli, kdy se věnuje naprosto běžným činnostem. Tato porucha je omezující pro kouzelníky prakticky každého věku. Pro studenty při studiích, dospělé kouzelníky v jejich práci a samozřejmě pro všechny v jejich osobním životě.

Ono ve chvíli, kdy prožíváme stav mánie, tak jsme enormně naplnění možná i přeplnění energií. Naopak když jsme ve stavu deprese náš život se začíná obracet do temnoty... do stavu, kdy nic nechceme, všechno je překážka a obtíž. Pocity méněcennosti či nadbytečnosti nejsou ani kouzelníkům v takové chvíli cizí. 

Každý, kdo bipolární afektivní poruchou trpí, může pociťovat změny stavu v různých časových intervalech a to se odráží i na jejich denním režimu. Na jejich práci či studiích, zkrátka na jejich životech. Tato porucha zde jistě zanechává nesmazatelnou stopu a nemocný je tím omezován.

Můžeme se zde bavit o tom, že nadšeně pracujete na nějakém úkolu, když tu se to přepne a začínáte pociťovat úzkost, máte pocit, že daný úkol nezvládáte a jeho vypracování přerušíte, jelikož v tento moment to vnímáte jako nesplnitelné. O půl hodiny později to může být zase jinak. Je to zvláštní a fascinující porucha.

Je možné, že by pro někoho mohla být bipolární afektivní porucha přínosem? Že by nějaký nemocný díky ní byl ve svém životě více spokojený? Či úspěšný? Na tyto otázky je těžké odpovědět, avšak když se nad tím zamyslíme, tak by se to stát mohlo. Nicméně stále tu máme stavy deprese, je možné, aby někdy byl spokojený i s tímto stavem a jeho fungování v době deprese by bylo vnímáno jako přínosné? Já si myslím, že i tací mohou být, osobně však neznám žádný případ ani kouzelníka, ani mudly, kteří by bipolární afektivní poruchou trpěli.

 

3. POVĚDOMÍ O BAP V ŠIRŠÍ KOUZELNICKÉ VEŘEJNOSTI

U této části jsem si trochu vypomohl a nechal jsem na hradě kolovat důležitou otázku; "Jaké máte povědomí o bipolární afektivní poruše?". Celkem mi na otázku odpovědělo 38 respondentů. Ve formuláři, díky kterému jsem měl možnost tuto otázku vyhodnotit, bylo možné odpovědět na škále od velmi pokročilých znalostí až po ty úplně nulové. (samotný graf pak bude přiložen jako příloha).

Výsledky mého zkoumání říkají, že většina dotázaných alespoň něco málo o Bipolární afektivní poruše ví. Graf v našem případě můžeme rozdělit na dvě části. První jsou lidé, kteří to někde zaslechli nebo vůbec netuší, a druzí jsou ti, kteří ví o Bipolární afektivní poruše hodně či alespoň něco. Těch, kteří alespoň něco o této poruše vědí, je dle výsledků 60,6 %, naopak těch, kteří prakticky neví, je 39,4 %.

Dle výsledků pak také můžeme říci, že bohatými znalostmi disponuje 8 respondentů, kteří společně tvoří 21,1 %. Ti, kteří mají alespoň nějakou základní znalost, pak tvoří největší část. Vyjádřilo se tak 15 respondentů, kteří tak tvoří 39,5 procenta ze všech, kteří odpověděli.

I druhou skupinu respondentů lze rozdělit na dvě části, jak vyplývá z grafu. Ti, kteří ví, že něco jako Bipolární afektivní porucha existuje, tvoří společně 28,9 % a vyjádřilo se tak 11 respondentů. Nakonec jsou tu ti, kteří se s Bipolární afektivní poruchou setkali poprvé v mé otázce, vyjádřili se tak čtyři respondenti, kteří vyjadřují zbylých 10,5 % z celku.

Na základě podrobné analýzy grafu můžeme vyvodit, že velká část kouzelnické populace má alespoň základní znalosti ohledně Bipolární afektivní poruchy.

 

Také bych rád na závěr této kapitoly dodal, že vypovídající schopnost grafu je omezená a slouží pouze jako orientační podklad pro tuto práci OVCE.

 

4. POSTOJ ODBORNÍKŮ K BAP VE SPOJENÍ S MAGIÍ

Kouzelničtí psychologové a odborníci v oboru nemají bohužel tak dlouhou tradici jako u mudlů. K péči o duševní zdraví kouzelníka se zprvu přistupovalo zdrženlivě a větší rozmach se objevil až na přelomu 20. a 21. století. Nechci tím vůbec říci, že tu nebyl nikdo před nimi. Jsou významní kouzelničtí odborníci v oblasti psychologie, kteří prosluli již dříve.

Co se ovšem týká Bipolární afektivní poruchy, o které kouzelníci pěknou řadu let vůbec nevěděli, a pokud se s ním setkali, tak ji nediagnostikovali a určovali diagnózu jinou, tedy prakticky mylnou. Přední odborné práce o Bipolární afektivní poruše, které pocházejí z per kouzelnických odborníků se datují zhruba od osmdesátých let minulého století.

Je to tak u mudlů a u nás to není jinak. Co odborník to názor, společně se shodli na základních informacích o poruše, ale v detailech už se dosti lišili. Obzvláště u kouzelníka je dle odborníků těžké určit, do jaké míry je pro ně tato porucha přínosem a do jaké míry přítěží. Zejména poukazují na fakt, že psychické poruchy v kombinaci s magií jsou důležitou kapitolou, která je od standardní poruchy u mudlů značně odlišná.

Málokterý kouzelník nemá svou magii provázanou s poruchou, kterou trpí. Chci tím říci, že drtivá většina kouzelníků, kteří trpí nějakou psychickou poruchou, tak se ona porucha projeví i v jejich magii. Já se ve své práci budu dále zabývat tím, do jaké míry a kteří mágové jsou schopni čerpat sílu z dvou pro Bipolární afektivní poruchu typických stavů, a sice stavu mánie a stavu deprese.

 

5. ZÁKLADNÍ DĚLENÍ KOUZELNÍKŮ

Jak jistě víte, tak kouzelníky můžeme dělit podle velkého množství kritérií. Nejčastěji je však dělíme na základě toho, jaký je zdroj jejich magie. My toho využijeme i dnes. Pro účely této práce jsem se rozhodl kouzelníky rozdělit na světelné a stinné mágy. Neznamená to ovšem, že by svou kouzelnickou moc čerpali ze světla či stínu... je třeba si ty pojmy ujasnit.

Světelní mágové čerpají sílu z něčeho pozitivního. V pohádce bychom si řekli, že svou magickou moc čerpají z "dobra". My se ale budeme držet nohama pevně na zemi a budeme říkat, že svou moc čerpají z "pozitivna".

Naopak stinní mágové čerpají svou magickou moc ze "zla", v naší terminologii to je z "negativna". Negativno i pozitivno jsou dosti široké pojmy, ale my si to aplikujeme na jedince s Bipolární afektivní poruchou, která má také dvě fáze "pozitivní" a "negativní". Teď se ale podívejme, jaký vliv má Bipolární afektivní porucha na obě zmíněné skupiny kouzelníků.

 

5.1 Vliv BAP na světelné mágy

Když budeme uvažovat jedince, který trpí Bipolární afektivní poruchou, tak v případě světelných mágů bude nabírat na své síle v období mánie, které je obdobím jakéhosi extrémního pozitivna. Vzhledem k tomu, že jsme si řekli, že světelní mágové právě z pozitivna čerpají, tak je odvoditelné, že právě v období mánie bude jejich magie dosahovat nevídaných rozsahů.

Ovšem Bipolární afektivní porucha jim přináší i zranitelnost a to konkrétně ve fázi deprese, kdy dochází k extrémnímu nakumulování negativna. V těchto chvílích světelní mágové výrazně oslabují a jejich moc je velice omezena... může se tak stát, že daný kouzelník zvládne kupříkladu jen základní kouzelnické formule.

 

5.2 Vliv BAP na stinné mágy

U stinných mágů trpících Bipolární afektivní poruchou to funguje prakticky stejně, ale vlastně obráceně. Stinní mágové dosahují své maximální síly v období deprese, kdy mohou těžit z negativna, které je zaplňuje.

Naopak v období mánie, kdy dochází k extrémní kumulaci pozitivna, tak stinní mágové svou magickou sílu ztrácí. Ne, že by oni přišli úplně, ale jejich schopnosti jsou velmi omezené až prakticky na ty základní. Přílišné množství pozitivna zase stinné mágy ubíjí, jelikož nemají dostatek svého zdroje, odkud energii čerpají, nenachází se ve své kůži.

 

6. VLIV ZMĚNY NÁLADY NA KOUZELNÍKA PŘI DUELU

Opět budeme uvažovat kouzelníka, který trpí Bipolární afektivní poruchou, který stojí proti kouzelníkovi, který onou poruchou netrpí. Má kouzelník s touto poruchou výhodu, nebo ne?

Říkali jsme si, že v jedné ze dvou fází dosahuje silných magických schopností, v té druhé fázi ovšem je výrazně oslaben. Nejde tak říci, že by měl výhodu nebo nevýhodu, ale je to do jisté míry sázka do loterie.

Máme prakticky dvě výchozí situace... jedna z nich je, kdy vlivem změny stavu dochází k oslabení a druhá, kdy dochází k zesílení. V případě, kdy se bavíme o tom, že kouzelník (nyní budeme uvažovat světelného mága) ve fázi mánie a přechází při duelu do fáze deprese, tak dochází k oslabení, jelikož ztrácí potřebné pole jeho zdroje moci. V takové chvíli je to velká nevýhoda, jelikož dojde u kouzelníka k silnému oslabení, proto ho jeho protivník může lehce porazit.

Ve chvíli kdy se budeme společně bavit o tom, že světelný mág v průběhu duelu přechází z fáze deprese do fáze mánie, tak dochází naopak k výraznému zesílení. V takové chvíli může svého protivníka svou silou zaskočit a mnoho kouzelníků svou přirozenou silou nebude schopno odolávat magické síle, kterou na ně vyvíjí, pak je to jakási výhoda pro světelného mága.

 

7. VLIV BAP NA KOUZELNICKÁ STUDIA

Pojďme se společně nyní blíže podívat na život takového kouzelnického studenta trpícího Bipolární afektivní poruchou. Má tato porucha vliv na jejich směřování? Na jejich výsledky? Vztah s profesory a studenty? Přístup ke studiu? Pojďme se nyní na to společně podívat!

Zde už se nemůžeme moc opírat o to, jaký vliv to má na jejich magii, ale přímo na ně. Můžeme uvažovat nad tím, že se preference těchto lidí může měnit v závislosti na tom, zda se nachází ve fázi deprese či mánie. Bohužel těmto studentům není vzdělávací systém zcela uzpůsoben, tak trochu je opomněl. Sice si student může zvolit předměty, ale když se zamyslíme, pokryje to jeho potřeby? Je to tak, že by ho ve fázi mánie lákalo například Barvokouzlení a ve chvíli deprese démonologie? Nebo zkrátka ve fázi deprese bude odevzdán prázdnotě a nebude se chtít aktivně podílet na studiu jakéhokoli předmětu?

Jaké tedy budou jeho výsledky, když bude ve fázi mánie enormně aktivní a ve fázi deprese absolutně stát mimo systém? Nebylo by kupříkladu vhodné, aby tito studenti byly identifikováni a bylo jim umožněno si omluvit každý úkol? Nedosáhli bychom například lepších výsledků u těchto studentů? Osobně si myslím, že by si mohli v případě fáze deprese úkol jednoduše omluvit a ve chvíli kdy překypují energií a pozitivnem, fáze mánie, úkoly doplnit. Nebylo by to pro ně snazší a nepodpořilo by to jejich studijní potenciál?

Co komunikace? I zde si dozajista budete všímat zásadních rozdílů u jednotlivých fází, ať jde o učitele nebo studenty. Je to mnoho otázek, na které se těžko odpovídá, ale když se člověk zamyslí, tak by podpora těchto studentů ve studiu mohla usnadnit jejich životy.

 

8. MŮJ POSTOJ K BAP VE VLIVU NA KOUZELNÍKA

Osobně pak rozhodně myslím, že vliv Bipolární afektivní poruchy na kouzelníka je odlišný od vlivu na mudly právě díky aspektu magie. Magie je to, co nás od mudlů tak liší, a to, že Bipolární afektivní porucha má na magii podstatně velký vliv, jsme si společně v rámci práce bezesporu dokázali. Práce s takovým kouzelníkem je rozhodně složitější, ale důležitá. Prosím nepřehlížejme je a snažme se jim jejich vzdělávací prostředí co nejefektivněji uzpůsobit.

 

9. ZÁVĚR

V této práci jsme se společně podívali na zub Bipolární afektivní poruše a její vlivu na kouzelníka. Zabývali jsme se na problematikou jak z pohledu dospělého jedince, tak studenta. Zjišťovali, jaké je veřejné povědomí o Bipolární afektivní poruše mezi kouzelníky. V práci jsme se zaměřili zejména na vliv Bipolární afektivní poruchy na magii jedince... její výhody a nevýhody. Pevně věřím, že všechny oblasti, kterých se práce dotkla byly důkladně rozebrány.

 

Na závěr bych rád poděkoval profesorce Anseiole Jasmis Rawenclav za zadané téma pro mou práci OVCE.

*****