Student: James Denny Freedom
Kolej:Nebelvír
Školní rok: léto 2024

Obrana proti černé magiiZadané téma: Nejnebezpečnější zoomorfní tvorové hradního sklepení a obrana proti nim
Konzultant: Filius Orionis
Posudek: Úkolem Jamese Dennyho Freedoma bylo zpracovat téma související s hradním sklepením: konkrétně se ve své práci zaměřil na zoomorfní tvory, na něž v něm lze narazit, a na obranu proti nim.

Student ve své práci vychází nejprve z obecného: vysvětluje pojem zoomorfní, charakterizuje jednotlivé živly či popisuje různé přístupy ke klasifikaci nebezpečnosti.
Druhá polovina práce už je věnována popisu vybraných konkrétních tvorů, jejich obvyklého chování a doporučené obrany proti nim.
Tuto struktura práce považuji za vhodnou: studentovi umožnila na jedné straně prokázat svůj přehled o velkém množství zoomorfních tvorů – a na straně druhé čtenáře nepřehltit přílišnou délkou při detailnějším popisu.

Po obsahové stránce je práce prakticky bezchybná: popisy tvorů jsou správné a obrana proti nim srozumitelně vyargumentovaná.
V kapitole o třídách nebezpečnosti zoomorfních tvorů mě nicméně (i vzhledem k vlastní úspěšnosti vzájemných soubojů) zaujalo zařazení Černého pavouka mezi mírně nebezpečné tvory. Rád bych proto diplomanta požádal, aby si k obhajobě práce připravil argumenty pro toto zařazení, ideálně i s popisem chování tohoto tvora a s představením optimální obrany proti němu.

Předloženou práci Jamese Dennyho Freedoma považuji za zdařilý příspěvek k problematice hradního sklepení a hodnotím ji známkou Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Nejnebezpečnější zoomorfní tvorové hradního sklepení

Obsah:

 1. Úvod
 2. Rozdělení zoomorfních tvorů podle živlů
 3. Třídy nebezpečnosti zoomorfních tvorů
 4. Třetí třída nebezpečnosti a její tvorové
 5. Závěr

Úvod

Úvodem bych rád řekl, že hradní sklepení je nesmírně spletité a nebezpečné místo. Stvoření, jež tyto hradní prostory obývají, jsou nejen nebezpečná, ale i zákeřná. Jejich paleta útoků, kouzel a jiných různých úskoků nezná hranic. A vždy, když máte pocit, že jste nalezli univerzální klíč pro přežití ve sklepení, se najde tvor, který je schopen vás v krátkém okamžiku vyvést z omylu.

 Já se v této práci budu zaměřovat výhradně na tvory zoomorfního původu, tedy tvory jež jsou zvířecího charakteru. Rozebereme si, kde se tito tvorové v našem hradním sklepení vyskytují, do jaké živlové skupiny patří, do jaké třídy nebezpečnosti je zařazujeme a v neposlední řadě si detailně představíme ty nejnebezpečnější z nich.

Rozdělení zoomorfních tvorů podle živlů

Magii jako takovou rozdělujeme do pěti základních živlových skupin. Tvorové, a zvláště ti zoomorfní, nejsou výjimkou. Jedná se tedy o živly ohně, vody, země, vzduchu a astrálu. Nyní si jednotlivé živly popíšeme a samozřejmě si pod ně i dosadíme příslušné tvory.

 

 1. Zoomorfní tvorové ohnivého živlu - Tvorové ohnivého živlu jsou velice nebezpeční a zákeřní. Jak již název napovídá, jejich existence se pojí právě s tímto destruktivním živlem. Často ovládají ohnivou magii, a to dokonce všech koncentračních úrovní. Bývají také odolní právě vůči ohni. Co jim však jistě neudělá dobře, je právě protikladná magie vody. Jednoduše řečeno, proti takovým tvorům je účinné se bránit i útočit právě magií vody. Mezi nejznámější zoomorfní tvory ohně patří například Pekelný pes nebo jeho starší a hrozivější příbuzný Pekelný ohař. Oba tito tvorové sídlí i v našem hradním sklepení, a to konkrétně v Čertově puklině.

 2. Zoomorfní tvorové vodního živlu - Tvorové vodního živlu jsou, světe div se, pravým opakem výše zmíněných ohniváků. Jejich celý svět je častokrát pod vodní hladinou. To ovšem neznamená, že se tím vylučuje jejich existence venku nad vodou. Dokonce existují tvorové vodního živlu, kteří si libují v mrazu a chladu, jako taková Mrazivá hvězdice. Mezi další čistě vodní zoomorfní tvory patří například Medúza, Jeskynní žralok nebo Jezerní piraňa. Seznam vodních tvorů je rozsáhlý, ale ne všichni jsou tak nebezpeční jako jiní. Spoustu těchto tvorů můžete potkat i v hradním sklepení. Nejčastějším místem nálezu je takzvané Podzemní jezero.

 3. Zoomorfní tvorové zemního živlu - Tvorové tohoto živlu jsou tělem i duší napojeni k zemi a přírodě jako takové. Své přednosti čerpají ze sil přírody. Jsou velice odolní a dokonce se umí i léčit. Velkou slabinou je však pro tyto tvory mocný vzdušný živel, který zpravidla zoomorfní tvory země oslabuje. Mezi typické tvory tohoto živlu považujeme například Obřího chrobáka, Hlubinného či Černého pavouka nebo dokonce Grunčí královnu. Zde je výskyt v hradním sklepení velice rozličný. Nelze s přesností určit, kde všude můžete tyto tvory potkat. Jejich výskyt je roztroušen od všech pater hradního sklepení až po starobylé Mauzoleum. Jedině Krysí sídlo v hradním sklepení je plné zoomorfních tvorů zemního živlu.

 4. Zoomorfní tvorové vzdušného živlu - Zoomorfní tvorové vzdušného živlu jsou velice podobní těm zemním. Jejich výskyt je také roztroušen do celého sklepení. Jejich schopnosti jsou však protichůdné. Vládnou silou větrů a hurikánů. Slabší jsou však proti zemní magii. Klasickým příkladem může být Zrzavá poletucha, Kvílivé kuře nebo Vzteklý netopýr. 
 5. Zoomorfní tvorové astrálního živlu - Poslední živlovou skupinou jsou zoomorfní tvorové astrálního živlu. Tuto velice zvláštní a specifickou skupinu tvorů můžeme také potkat v rozlehlých prostorách hradního sklepení. Jejich opravdová síla tkví v astrální magii. Ovládají tedy síly vesmíru a magii s tím spojenou. Říká se, že snad dokáží i pohnout časem a prostorem. Jejich výskyt je velice ojedinělý. Klasickým představitelem je například Astrální larva.

Nyní jsem vám představil všech pět živlových skupin a jejich typické představitele. Ač by se mohlo zdát, že schopnosti daných tvorů jsou výhradně zaměřeny k živlu jim vlastním, není tomu tak vždy. Tím chci říci, že například taková Grunčí královna je jednoznačně představitelka zemního živlu, ovládá ale i schopnosti ostatních živlů, i když ne s takovou silou a jistotou.

 

Třídy nebezpečnosti zoomorfních tvorů

V této kapitole se dostáváme k zásadní otázce, a to rozdělení zoomorfních tvorů do tříd nebezpečnosti. Tyto třídy nebezpečnosti jsou povětšinou platné i pro ostatní druhy kouzelných tvorů. My se však výhradně zaměříme na ty zoomorfní. Existuje klasifikace ministerstva kouzel, která obecně veškeré magické tvory dělí do tříd nebezpečnosti od X po XXXXX. Tato klasifikace nebezpečnosti je jistě funkční a po právu posvěcená ministerstvem, nicméně velká spousta kouzelníků se v ní často nevyzná a neumí správně zařadit daného magického tvora do správné třídy nebezpečnosti. Proto ještě existuje o poznání jednodušší klasifikování magických tvorů. Toto třídění je mnohem srozumitelnější, ale i tak má jisté nevýhody. Jednou z nevýhod je, že jej ministerstvo kouzel neuznává, a tak je méně rozšířenou. Jednoznačnou výhodou tohoto třídění je však fakt, že pouhé tři úrovně postačují k jasné představě o nebezpečnosti tvora. Výše zmíněných pět skupin bylo často zavádějících a nesrozumitelných. Nyní si tedy postupně představme ony zmíněné třídy a jejich typické zoomorfní zástupce.

 1. Mírně nebezpeční - Do této skupiny zoomorfních tvorů spadá spousta větších či menších tvorů napříč živlovým spektrem. Tito tvorové prakticky nepředstavují žádné nebezpečí pro kouzelnickou populaci, a dost často ani pro tu mudlovskou, pokud by se tedy nějaký mudla měl tu čest s nimi potkat. Až na pár výjimek užívají magii nevalné koncentrace. Je to magie základní a nijak zvláště nebezpečná. Dost často tito tvorové ani neovládají magii útočného charakteru, ale pouze tu obrannou. Do této třídy můžeme typicky zahrnout například Černého pavouka, Vzteklého netopýra, Chrobáčího velitele nebo Obřího chrobáka. Jejich životní síla není nijak oslnivá, útočí jen velice slabou magií, a proto se spíše zaměřují na magii obrannou.
 2. Středně nebezpeční - Středně nebezpeční zoomorfní tvorové jsou už o poznání zdatnějším soupeřem. Často jsou vybaveni nějakou záludnou zbraní, zbrojí či dokonce magií. Magie těchto tvorů se již nevztahuje pouze na obyčejné triky, ke kterým není zapotřebí žádné nebo mizivé koncentrace. Tvorové spadající sem, prakticky až na pár výjimek, ovládají pokročilejší magii vyšší koncentrace. Na takovéto tvory již je zapotřebí určitých znalostí a zkušeností. Vědět, vůči čemu je daný zoomorf odolný a naopak. Znát jeho silné i slabé stránky. A v neposlední řadě umět využít sebemenší maličkosti, která může zvrátit případný souboj na vaši stranu. Typickými tvory této skupiny jsou například Mrazivá hvězdice, Obří roháč nebo také Medúza.
 3. Vysoce nebezpeční (tzv. Učiněné Zlo) - Poslední skupinou tohoto systému třídění magických tvorů podle nebezpečnosti je skupina "Vysoce nebezpeční" nebo jak se jim často přezdívá "Učiněné Zlo". Tvorové, jež jsou zahrnuti do této úrovně, jsou velice nebezpeční pro své okolí, a tím pádem i pro kouzelnickou populaci. Jejich magie dosahuje ohromného potenciálu, a často i nejlepší kouzelníci světa berou nohy na ramena před takovými soupeři. Koncentrace těchto tvorů dosahuje maximálních hodnot. Síla jejich útoků je nezměrná. Odolnost a obranyschopnost nezná hranic. A to jsou přesně důvody, proč se těmto tvorům vyhnout velkým obloukem. Nicméně vždy není v naší moci se vyhnout setkání s takovým soupeřem, a tak si v další části podrobně rozebereme od každého živlu jednoho zoomorfního tvora patřícího do úrovně " Vysoce nebezpeční". Patří sem například Oktopnička, Krysí evokatér nebo Pekelný pes. O těchto zoomorfních tvorech se však dnes bavit podrobněji nebudeme. Rozebereme si ty nejděsivější a nejnebezpečnější zoomorfní tvory každého živlu.

Třetí třída nebezpečnosti a její tvorové

 V této části práce si podrobně rozebereme nejnebezpečnějšího zoomorfního tvora od každého živlu. Jejich silné a slabé stránky. Jejich útoky a samozřejmě i jejich obranou magii. Jak s nimi co nejefektivněji soupeřit a v ideálním případě i přežít. Je známé pravidlo tří P. Přelstít, Přeprat a Přežít. A přesně to se nyní naučíme u následujících pěti postrachů magického světa.

Astrální larva (astrál) 

 Astrální larva, jak již název napovídá, je jedním z velmi nebezpečných zoomorfů astrálního živlu. Astrální zoomorfové jsou velice vzácnou a jedinečnou skupinou tvorů. Není jich mnoho, a proto je velmi nepravděpodobné, že byste je mohli vůbec potkat. Larva, ač je astrální, tak toho mnoho z této magie neovládá. Oproti tomu magie vodního a vzdušného živlu jí není cizí. Bravurně umí kombinovat SpánekLedovými střelami, či dokonce švihá Vzdušným bičem. Častokrát má tendenci blokovat ohnivou magii soupeře Vánkem smrti. Tím ale její kouzla v rukávu končí.

Účinnou obranou proti tomuto zoomorfnímu tvorovi je kletba Paprsek světla. Larva se po správném užití této kletby stává slepou a její smrtící útoky se minou účinkem. Je pravdou, že dokáže stále potrápit Spánkem, ale už není efektivní v útoku. V konečné fázi je to na schopnostech daného kouzelníka, zda se vydá cestou bezhlavého sesílání útočných kouzel, či evokační smrští. Tak či onak se oslněná larva stává prakticky bezbrannou.

 

Pekelný ohař (oheň)

 Pekelný ohař je vrcholovým zoomorfním představitelem ohnivého živlu. Jeho spalující síla je přímo děsivá. Vládne magií ohně a umí účinně potlačit soupeřovu magii vodního živlu. Jeho zničující Ohnivá střela či Ohnivý plivanec působí soupeři vážná zranění. Dokáže však také v soupeři blokovat léčivé síly pomocí kletby. Aby toho nebylo málo, jeho Ohnivá stěna, kterou bravurně ovládá, blokuje veškerou vodní magii, a tím znemožňuje soupeři využít jedinou jeho slabinu.

 Nezoufejme však, i takto obávaný soupeř se dá porazit. V první řadě je zapotřebí dokonale ovládat magii blokující živel ohně. Tedy Vánek smrti je váš největší spojenec v tomto boji. V návaznosti na to je ohař oslaben a nedaří se mu vytvořit Ohnivá stěna. To je přesně ten bod, kdy musíte udeřit vší magií vodního živlu, kterou ovládáte - Ledovým paprskem, Střelou či dokonce rozpoutat Ledovou bouři. Ohaře tímto dokonale udoláte. Nesmíte však nechat pominout vánek, jinak se opět ohař zmátoří a rozpoutá hotové peklo.

 

Elektrický úhoř (voda)

  Tento nebezpečný zoomorfní tvor se vyskytuje výhradně ve sladkých vodách. Je velice houževnatý. Ovládá vícero živlů, a tak není jen čistě vodním tvorem. Jeho speciální schopností je vstřebávání vodních a ohnivých kouzel, kterými je schopen se léčit. Je velice agresivní a umí útočit blesky všech možných barev. Svou elektrickou září umí dokonale soupeře oslepit. A když se cítí ve velkém ohrožení, dokáže rozpoutat Ledovou bouři, která je pro mnohé smrtící.

  Jakkoli se může úhoř zdát smrtící a nebezpečný, porazitelný vskutku je. Při boji s tímto nebezpečným soupeřem je dobré mít na paměti, že je třeba štěstí a osudu trošku pomoci. Právě proto je vhodné mít po ruce Hvězdáře, který si s nepřízní osudu umí poradit. Vzhledem k velkému útočnému arzenálu úhoře nezapomínejme na Paprsek světla, který nám pomůže odklonit ničivou sílu soupeře. A v neposlední řadě je zapotřebí kvalitních léčivých kouzel, jež zmírní dopad úhořích útoků.

 

Kvílivé kuře (vzduch)

  Soupeř, kterého si právě představíme, je velice nebezpečný a klame tělem. Nikdo by do poslední chvíle nečekal, čeho takovýto zoomorfní tvor je schopen. Navenek působí bezbranně a klidně. Jakmile se však cítí v ohrožení, je smrtící pro mnohé. Ovládá smrtící Děsivý pípot. Jedná se o útok ze spektra vzdušného elementu. Protivníka je schopen děsivým pípotem naprosto paralyzovat a udolat. Nic moc jiného neumí, a právě proto je tak nebezpečný. Pípot neustává nikdy a je nesnesitelný.

  Ačkoliv se nikomu z nás nebude chtít soupeřit právě s tímto roztomilým kuřátkem, při záchraně vlastního života to bude zapotřebí. Účinná obrana proti Pípotu je dostatečně silná a stabilní Kamenná hradba. Ta dokáže utlumit a někdy dokonce odrazit Děsivý pípot. Jakmile jste vy v bezpečí, je zapotřebí co nejdříve eliminovat zdroj nebezpečí. K tomu se přesně hodí vyvolání Evokanti, jež kuře udolají. Můžete jim však pomoci i vy nějakou smrtící kletbou či kouzlem. Taková Decimující ohnivá koule se kuřeti dvakrát líbit nebude.

 

Grunčí královna (země)

 Tato bestie je velice nebezpečná a nelítostná. Její schopnosti jsou až neuvěřitelné. Ač by se mohlo zdát, že se bude její hlavní potenciál točit pouze okolo zemních kouzel a útoků, opak je pravdou. Je velice komplexním soupeřem. Ovládá hned několik smrtících kouzel napříč živelným spektrem. Mezi nejničivější patří Ledová střela nebo dokonce Zemětřesení. Právě Zemětřesení je její největší zbraní. Umí zemí třást opakovaně v krátkém čase, a tak nedává soupeři čas na protiútok. Její obrana je však ještě impozantnější. Umí soupeře odzbrojit o mocná kouzla ohně a dokonce vládne Dominiem. Dominium, jak všichni víme, je univerzální štít astrálního živlu, který pohlcuje útoky jakéhokoliv živlu.

Mohlo by se zdát, že je Grunčí královna neporazitelná. Při notné dávce štěstí a s vhodnými kouzly však porazitelná je. Navzdory tomu, že je představitelkou zemního živlu, se vyplatí proti ní použít Paprsek světla v kombinaci s Ohnivou stěnou. Tím se značně eliminuje její útočná stránka. Dále je zapotřebí mít dostatečně agresivní vyvolané pomocníky, jako jsou Netopýři, Krysy či Kočky. A v neposlední řadě si léčit utržené šrámy z boje. Za konstelace příznivých aspektů a štěstí je Grunčí královna tedy porazitelná.

 

Slovo závěrem

 V této práci jsem rozebíral rozdělení zoomorfních tvorů do živlových kategorií, a díky tomu porozuměl jejich silným a slabým stránkám. Dále jsem se snažil nastínit smysluplné rozdělení zoomorfních tvorů do tříd nebezpečnosti, a tím je jasně klasifikovat. V závěru jsem pak vyjmenoval ty nejnebezpečnější a nejzákeřnější zoomorfní tvory hradního sklepení. Vybral jsem tedy od každé živlové skupiny toho nejnebezpečnějšího zoomorfa, kterého jsem dopodrobna rozvedl a popsal, jak se proti němu účinně bránit. Faktem zůstává, že mnozí tvorové hradního sklepení jsou nebezpečnější a krvelačnější. Ti však nespadají do zoomorfního poddruhu, a tím pádem nebyli tématem této práce. Doufám tedy, že jsem obsáhl zadané téma práce a dostatečně jej popsal a rozvedl. Děkuji za Váš čas, a velké díky bych rád věnoval panu profesoru Filiusi Orionisovi za možnost skládat OVCE právě u něj z tohoto úžasného předmětu. Dále pak slečně Freye Reevesové za její dokonalou pomoc při gramatické korektuře.