Student: Felicitas Frobisherová
Kolej:Mrzimor
Školní rok: zima 2010

Studium mudlůZadané téma: Vaše zadání OVCE z předmětu studium mudlů zní:

Prostudujte a zanalyzujte dopady mudlovských politických a ekonomických krizí na kouzelnický svět.
Práci můžete koncipovat buďto teoreticky, tzn zamyšlení nad obecnými úkazy a jejich vlivem.
Nebo se můžete soustředit na některou reálnou situaci (Světová válka, ekonomická krize, Studená válka...) a zmapovat jejich reálný dopad.
Minimální rozsah: 26 palců.

Konzultant: Nekro The Gravedigger
Posudek: Velice obsahle zpracovana prace. Venuje se vsem nejdulezitejsim obdobim mudlovskych krizi a popisuje jejich dopad na kouzelnickou obec.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Studium mudlů – vypracování zkoušky OVCE

1.       Úvod

Svoji práci na téma Dopady mudlovských krizí na kouzelnické společenství jsem se rozhodla pojmout jako průřezovou studii jednotlivých krizových období mudlovských dějin a analýzu jejich dopadů na nás kouzelníky. Postupně se budu věnovat období španělské inkvizice, kdy začalo masové pronásledování kouzelnické populace, období Francouzské revoluce a následných napoleonských válek, kdy se celá, nejen mudlovská,  Evropa zmítala ve zmatcích, dále první světové válce, jež byla prvním válečným konfliktem s opravdu celosvětovým dopadem, světové hospodářské krizi, která výrazně poznamenala období mezi dvěma světovými válkami, samozřejmě i druhé světové válce, kdy šlo o bytí a nebytí celých národů a poté válce studené, která znamenala rozdělení (opět nejen mudlovského) světa. Svoji práci zakončím krátkým pohledem na současnost, která v mudlovském světě není bezproblémová a tyto problémy se jistě projevují i ve světě kouzelnickém. Naopak jsem se rozhodla zcela vynechat období pravěku, starověku a raného středověku. Pravěk proto, že krize probíhající v tomto období a jejich dopad na kouzelníky nemáme pro nedostatek pramenů nijak zmapovaný, starověk a raný středověk pak proto, že toto byla období, kdy prakticky neexistovaly dva oddělené světy – mudlovský a kouzelnický, neboť kouzelníci žili s mudly pohromadě a často byli velice váženými členy jejich společenství. Jako příklad budiž uveden Merlin, případně keltští druidové.

 

2.       Jednotlivá krizová období v dějinách a jejich dopad na kouzelnický svět


a.      Období španělské inkvizice


Na úvod se sluší vysvětlit, co to vlastně ta inkvizice je. Inkvizice je církevní instituce věnující se ochraně křesťanské víry před nevěřícími. Je s ní spojován především církevní řád jezuitů, založen sv. Ignácem z Loyoly a také takzvané útrpné právo – tedy vyslýchání podezřelých na mučidlech. Takoví vyslýchaní se pak doznali i k tomu, co nespáchali, jenom aby strašné nelidské mučení skončilo. Usvědčení viníci (často samozřejmě nevinní, co se přiznali pouze donucením na mučidlech) pak končili na hranici, kde byli upáleni. K prostředkům útrpného práva patřili prostředky jako natahování na skřipec, trhání nehtů a španělská bota (což byla bota s hroty vevnitř, která se vyslýchanému násilím nasazovala a utahovala). Právě ve Španělsku získala inkvizice největší vliv a to za vlády takzvaných katolických veličenstev Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského. Zde je nutný malý exkurz do toho, jakým bylo v této době vrcholného středověku Španělsko státem – jednalo se o stát rozkládající se na Pyrenejském poloostrově, který se rozlohou nemohl s dnešním Španělskem srovnat. Většinu dnešního španělského území tehdy ovládali Maurové – potomci Arabů, kteří Pyrenejský poloostrov obsadili v době rozmachu arabské říše. Jen na severu, u Pyrenejí, bylo několik malých katolických království, právě třeba Aragon nebo Kastilie. Sňatkem Isabely a Ferdinanda se tyto dva státečky spojily a veličenstva zahájila reconquistu – znovudobytí Pyrenejského poloostrova. Poslední padla v roce 1492 Granada a od té doby se datuje Španělsko tak, jak ho známe dnes. Samozřejmě ne všechno maurské obyvatelstvo bylo pobito nebo vyhnáno. Právě proti těm, co zůstali, a alespoň naoko přijali katolickou víru byla původně inkvizice namířena, měla kontrolovat, zda jsou z nich opravdu katolíci. Později však byla namířena proti všem obyvatelům a po vydání papežského listu Kladiva na čarodějnice zejména proti takzvaným čarodějnicím. (A to už nejen ve Španělsku.)

To byl samozřejmě krizový moment pro kouzelnické společenství, neboť nejpodezřelejší samozřejmě byly samozřejmě osoby věnující se bylinkám (dnes by se řeklo přírodní medicíně), provozující nejrůznější magické  obřady a pěstující kouzelnické zvyky tak, jak je známe z každodenní reality. Nutno poznamenat, že skuteční kouzelníci se samozřejmě, pokud byli alespoň průměrně inteligentní dokázali vyhnout nejen vyslýchání na mučidlech, ale vůbec jakémukoliv podezření ze strany inkvizitorů. Nicméně období španělské inkvizice a celoevropských honů na čarodějnice je období, kdy začalo nejmasivnější skrývání kouzelníků před mudly, které už pak nikdy nepolevilo a trvá dodnes. Je to také období nejčastějšího využívání Fideliova zaklínadla.

b.     Francouzská revoluce a napoleonské války

Francouzská revoluce se datuje do konce osmnáctého století, konkrétně její začátek na 14. červenec 1789, kdy byla francouzským prostým lidem dobyta pevnost Bastila sloužící jako vězení. Bylo to období, kdy se poprvé v mudlovských dějinách začalo mluvit o věcech jako jsou lidská a občanská práva a taky poprvé, kdy lid uchopil státní moc do svých rukou a svrhl suverénního panovníka (Ludvíka XIV.), kterého pak nechal dokonce popravit. Všeobecně to bylo období nenávisti ke šlechtě a nebyly výjimkou ani její popravy gilotinou.

Nebezpečí v tomto období plynulo především těm kouzelníkům, jež se nehodlali před mudly ukrývat a tak žili na svých venkovských sídlech a hráli si na šlechtice. (Jistě není třeba zdůrazňovat, že pro průměrně nadaného kouzelníka není problém vystavení takového šlechtického sídla a důležitých listin během pár týdnů.) Nicméně ona zmiňovaná nenávist ke všemu šlechtickému a množící se popravy přiměly i tyto kouzelníky ke skrývání, často opět za použití Fideliova zaklínadla. Docházelo ovšem k několika kuriózním situacím, jako když se rozvášněný dav už vydal na cestu za lynčováním domnělého šlechtice, už už bušil na vrata a sídlo (právě skryté zaklínadlem) najednou nikde.

Napoleonské války následující po Francouzské revoluci a uvrhnuvší do zmatku zbytek Evropy pak  jen umocnili potřebu kouzelníků nadále zůstat v bezpečném úkrytu a zároveň válečný zmatek zakryl jejich zmizení a způsobil, že nikomu nepřišlo příliš divné, kam se podělo několik šlechtických rodin z francouzského venkova.


c.      První světová válka


Po uklidnění zmatku Francouzské revoluce a napoleonských válek nastalo století poměrného klidu v mudlovské  světě, který se samozřejmě odrazil i ve světě kouzelnickém. Bylo to období rozvoje kouzelnického společenství období, kdy kouzelníci nebyli nuceni se tak úporně skrývat, neboť inkvizice nehrozila, křesťanský fanatismus nenávidějící vše odlišné už nebyl tak silný a Evropou se samozřejmě neprohnala ani žádná velká zničující válka. Byl to však klid před bouří, neboť v roce 1914 vypukla první světová válka.  První světová válka byla prvním válečným konfliktem, který zasáhl opravdu celý svět, a kdyby o dvacet let později nepřišla druhá světová válka, zůstala by i nejhrůznějším válečným konfliktem v dějinách.  

Pro kouzelnické společenství to znamenalo to, že bylo nutné opět posílit utajení před mudly a vlastně radši moc nevystrkovat nos, aby náhodou nepřišel k újmě. Někteří kouzelničtí dobrodruhové se samozřejmě do bojů zapojili, ať už na straně Dohodových mocností nebo na straně druhé, a  tak došlo i k nemnoha ztrátám na životech.


d.     Světová hospodářská krize


 

Světová hospodářská krize do mudlovského světa vpadla na podzim 1929, tedy jedenáct let po konci první světové války, začala krachem na Newyorkské burze a záhy se rozšířila i do Evropy. (Některé mudlovské výzkumy ovšem uvádějí, že to vůbec nemuselo být tak zlé, že stačilo zachovat klid a nezbavovat se překotně svých akcií.) Pro mudlovský svět znamenala konec blahobytu a začátek strádání. Objevil se nárůst inflace a lidé měli méně peněz, za které si mohly méně koupit, rostla nezaměstnanost.

Kouzelnické společenství bylo samozřejmě v této době na mudlovské ekonomice již téměř nezávislé, nicméně, se znehodnocováním mudlovských měn se objevilo i znehodnocení galeonu a i kouzelnický svět postihla inflace a nezaměstnanost, neboť se stále vyskytovaly artikly, kde mudlové s kouzelníky (samozřejmě aniž by věděli, že se jedná o kouzelníky) obchodovali – především se jednalo o v té době velice moderní přírodní medicínu a nejrůznější okultní předměty, které samozřejmě byly tím prvním, co si mudlové odpustili, v momentě, kdy neměli peníze pomalu ani na jídlo. Nejrůznější prodavači tak měli po odbytišti svých výrobků a už se roztáčel kolotoč problémů. Nutno ale poznamenat, že takových katastrofálních rozměrů jako v mudlovském světě krize v tom kouzelnickém nedosáhla. 

 


e.     Druhá světová válka


 

Druhá světová válka již byla krizí postihující mudly stejně jako kouzelníky. Objevují se dokonce spekulace, že druhá světová válka byla původně kouzelníky rozpoutána, případně že stáli někde v pozadí – neboť nacistické teorie o čistotě germánské rasy a teorie některých příslušníků kouzelnického společenství o čistotě kouzelnické krve jsou si nápadně podobné. Takže stejně jako druhá světová válka rozdělila příslušníky mudlovského společenství na zastánce teorie čisté krve, stejně tak rozdělila i kouzelníky na sympatizanty s nacisty a odpůrce nacistů. Je známo, že odpůrci nacistů se často velmi účinné zapojili do ilegálního odboje v nacisty okupovaných zemích, neboť k tomu byli prostě lépe vybaveni – už jenom svojí schopností v případě potřeby okamžitě zmizet. Nicméně patrně zde je třeba hledat teoretické základy pozdějšího rozmachu moci Vy-víte-koho a rozdělení kouzelnického světa na dva nesmiřitelné tábory.  Zprávy o kouzelnících umučených v nacistických koncentračních táborech nejsou. 

 


f.       Studená válka


 

Po skončení druhé světová války v květnu 1945 došlo  vlivem rozdílných státoprávních teorií ve vítězném táboře Spojenců k rozdělení  mudlovského světa na dva tábory – tábor zemí sdružených kolem Sovětského svazu a vyznávajících socialismus, popřípadě komunismus a tábor zemí západní Evropy a USA, tábor takzvaně kapitalistický, demokratický.  Oba tábory byly rozděleny i prakticky – takzvanou Železnou oponou.

V kouzelnickém světě se toto rozdělení projevilo tak, že došlo především ke komplikacím v navštěvování příbuzných a známých žijících v různých částech světa, jelikož v atmosféře strachu a propagandy, která tehdy vládla prakticky všude, každý sledoval každého. Nebyl sice samozřejmě problém se přes hranice dostat, problém pak nastal se samotnou návštěvou, důležité bylo nevzbudit žádné podezření. Proto se cestovalo především krby a ona návštěva nikdy neopouštěla byt navštíveného, aby si toho náhodou nevšiml nějaký pozorný soused a na tuto skutečnost neupozornil příslušné úřady. 

 3.       Zastavení v současnosti místo závěru


V současné době je mudlovský svět zmítám především krizemi v podobě teroristických útoků a politických krizí v jednotlivých státech, takže má, stejně jako svět kouzelnický dost svých problémů na to, aby se staral o to, zda ještě náhodou neexistuje jiný, skrytý svět, kde neplatí běžná pravidla, která mudlové znají. Pro kouzelníky je to tedy období relativního klidu a pohody, již si určitě po mnoha neklidných staletích zaslouží.