Student: Nikolete White
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2012

Létání na koštětiZadané téma: Praxe a pravidla létání na koštěti v budoucnosti
Konzultant: Elle Sutherland
Posudek: Pravidla létání v budoucnosti jste zvládla velmi dobře, tedy probrala jste je z několika úhlů, jak z pohledu jednotlivců, tak i skupin, podnikatelů i sportovců, ovšem je třeba dávat si pozor nejen na kosmetické vady, jako překlepy či opakující se slova, ale i na dostatečná vysvětlení, aby nebylo možno si zákon vysvětlit jinak, případně v něm hledat kličky viz 5a „Letecká doprava a přeprava předmětů se smí používat při přepravě přísně utajovaných věcí a drobných zvířat. Ostatní předměty, které lze vhodně a bezpečně utajit, se na koštěti přepravovat nesmí. Nadměrné předměty se rovněž nesmí přepravovat leteckým způsobem.“.

V práci bych ráda viděla trochu více z praxe, tedy většinou se zaobíráte tou současnou a méně rozvádíte onu budoucí, která byla tématem. Například právě ona Letecká doprava předmětů by stála za pohled z praxe, konkrétně její kontrola, jak přesně probíhá a jaké sankce hrozí.

Avšak vzhledem k tomu, že jste si zvolila originální, avšak velmi náročné pojetí, tedy tvorbu zákona, na kterém běžně pracuje několik ministerských pracovníků, hodnotím esej jako Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Létání v praxi v budoucnosti

 

ÚVOD

 

Ministerstvo kouzel chce v do dalších let upravit létání v praxi na bázi zákonů a ustanovení.

Cílem těchto zákonů je usměrnit praktické létání do norem a hranic (trvale nebo přechodně), aby se Ministerstvo nemuselo potýkat s neustálými kolizemi, přestupky a problémy v rámci mudlovského i kouzelnickéhosvěta.

Má práce na OVCE z Létání na koštěti má zdokonalit systém kontroly nad problémovými rezorty v kouzelnické společnosti. Podle mého názoru lze praxi zlepšit i teorií, a proto jsem vytvořila nástin zákona, který poukazuje na současné problémy v létání na koštěti. Svým dodatkem označený "Poznámka" odůvodňuje výše popsaná ustanovení.

Rozhodně nechci omezovat nebo ubírat způsobilost. Možná ale přechoná ustanovení dokážou naučit naše společenství lepší morálce a zásadám. Naučit společnost racionálně přemýšlet je těžké, a tak ji nědy musíme omezit, aby pochopila, o co přiša. Když zákazy zrušíme, bude si společnost volnosti rozhodování vážit a dobře využívat.

 

1) Obecná úprava o létání na veřejnosti

 

a) Použít koště k vlastní přepravě je i nadále povoleno všem kouzelníkům podle zvláštní úpravy o způsobilostech kouzelníka, kteří prošli průpravou bezpečného létání. Je nutné, aby bylo použito zastírací kouzlo. Vzlet i přílet musí probíhat buď na odlehlých místech (rozumějme louky, lesy, pole, opuštěné zahrady a areály) nebo bez hluku ve městech a vesnicích, též na jejich okrajích. Koště se musí okamžitě uschovat, aby nedošlo k zapomenutí jejich úschovy před mudly. O letu se smí bavit pouze tehdy, jestliže není v doslechu mudla.

 

b) Mezi veřejné létání se řadí hry na koštěti. Veškeré hry se musí provozovat na odlehlých místech, zabezpečené kouzly pro utajení a musí odhlučněné. Pokud se hra odehrává v zahradách nebo jiných soukromých pozemcích, pak je nutné provést dostatečná opatření proti spatření z nebeských výšin.

 

c) Úprava o způsobilostech kouzelníka povoluje bez omezení použít k přepravě koště kouzelníkům a čarodějkám starším 14 let. Osobám mladším 14 let je dovoleno použít koště pouze v doprovodu kouzelníka nebo čarodějky starší 17 let. Samostatně se smí vzdálit na 1 míli. Toto neplatí v případě ohrožení a mimořádných situacích.

 

Poznámka: Kouzelníci a čarodějky s časem čím dál tím více nechápali předpis utajení kouzelnického světa. Tato základní opatření vymezují hranice chování a věkové způsobilosti. Za 1 rok se provedou statistiky podle předpisu Ministerstva kouzel, zda opatření pomohlo. Ministerstvo výsledky uveřejní v Denním věštci a jiných oběžnících.

 


 

2) Výškové parametry létání na koštěti

 

a) Na základě zpráv a analýz Ministerstva kouzel se rozhodlo, že je nutné zavést minimální výšku letu nad určitými objekty. Čaroměr je k obdržení na Příčné ulici a jiných obchodníků se specializací na letový sport.

 

b) Let:

 

 

 

  • nad uzavřenými prostory (lesy, háje, stromoví atd.): alespoň 5 mil nad zemí
  • v horách, skalách a kopcích: alespoň 3 míle nad zemí (dle situace)
  • nad otevřenými prostory (pozemní komunikace, louky, pole atd.): alespoň 6 mil nad zemí
  • nad obcemi (města, vesnice, několik domků): alespoň 7 mil nad zemí

 

 

c) Ostatní letové situace nezmíněné v seznamu nebo logicky nevyplývající ze seznamu je nutné přizpůsobit dle uvážení letce.

 

d) Letová výška se uzpůsobuje dle povětrnostních a teplotních podmínek a dle počasí.

 

Poznámka: V současné době došlo k několika kolizím s mudlovskými zařízeními – letící stroje, stožáry, komíny atd. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zastírací kouzlo povinností, docházelo k nepříjemnému vyřizování s mudlovskou ostrahou zvanou policie.

 

3) Vybavení a klasifikace košťat

 

a) Opatření pro košťata na dálkové lety:

 

Košťata musí být vyrobena podle předpisů Ministerstva kouzel o létajících košťatech, tj. musí projít licenční výrobou a být opatřena svým kódem. Kód je zanesen do Knihy košťat, nemusí být však registrován majitelem.

Košťata vlastnoručně vyrobená musí být taktéž opatřena kódem a musí být schválena odborníkem.

 

b) Každé koště musí mít násadu minimálního průměru 1,5 palce a obvod ca. 5 palců. Na košťatech tovární výroby musí být opatřeny registrovanou značkou (zpravidla vpředu na násadě). Proutky musí být spolehlivě k násadě spolehlivě přiloženy a upevňovacím kouzlem připevněny. Stupátka jsou povinná pro sportovní a speciální typy košťat. U domácí, základní a střední úrovni kvality košťat jsou stupátka pouze doporučována. Materiál stupátek musí být pevný, odolný a být připravený na veškerou zátěž.

 

c) Košťata sportovního a speciálního typu musí být oficiálně vyrobena v továrně, disponovat kódem v Knize košťat a nesmí být libovolně upravováno. Aditivní pomůcky musí být schváleny Ministerstvem kouzel na základě doporučení výrobce koštěte a žádosti majitele koštěte. Čarokompas je většinou povolenou aditivní pomůckou. Úprava kouzly musí být také předem schválena.

 

Poznámka: V dřívějších dobách se výrobní řemeslo létajících košťat předávalo v rodinách

a rodech z generace na generaci. Dnes se k samovýrobě koštěte dostane téměř kdokoliv, o věku ani nemluvíme. Z tohoto důvodu se Ministerstvo kouzel rozhodlo pro další roky zavést jasná pravidla ohledně licenční výroby košťat.

Dále se rozmáhali krádeže závodních košťat, a tak se odbor Kouzelnických her a sportů rozhodlo povinně registrovat kód závodních košťat.

 

4) Letecká doprava osob

 

a) Podle „Obecné úpravy o létání na veřejnosti“ se všichni přepravovaní musí řídit touto úpravou.

 

b) Na jednom koštěti se smějí přepravovat 1 – 3 osoby s vyvážením hmotnosti přepravovaných podle výpočtu stanoveným Ministerstvem kouzel (viz. Sborník čarovýpočtů všeho druhu). V případě přetížení lze použít nadlehčovací kouzlo.

 

c) Kouzelníci a čarodějky, jejich firmy, vydělávající leteckou dopravou osob musejí dodržovat finanční zákony a vlastnit licenci Osobní doprava na koštěti. Tuto licenci získá každý, který absolvuje dvoutýdenní intenzivní kurz pořádaný Ministerstvem kouzel a splní závěrečnou praktickou zkoušku.

K takovéto přepravě musí mít provozovatel speciálně upravené koště.

Leteckou dopravu smí provádět kouzelník nebo čarodějka starší 18 let s leteckou praxí minimálně 4 roky, neboť se jedná o velmi zodpovědnou práci.

 

Poznámka: Letecké pády košťat se stávaly zřídkakdy. Nyní začíná být zřetelně znát mudlovský hospodářská krize a i kouzelníci šetří. Z toho důvodu nadměrně přetěžovaly svá košťata, aby dopravili co nejvíce osob a zároveň na službě vydělali. V budoucnosti musí mít Ministerstvo kouzel větší kontrolu nad černým trhem čaroslužeb.

 

5) Letecká doprava předmětů

 

a) Letecká doprava a přeprava předmětů se smí používat při přepravě přísně utajovaných věcí a drobných zvířat. Ostatní předměty, které lze vhodně a bezpečně utajit, se na koštěti přepravovat nesmí. Nadměrné předměty se rovněž nesmí přepravovat leteckým způsobem.

 

b) Leteckou dopravu smí provozovat kouzelník nebo čarodějka s licencí pro přepravu lidí a s leteckou praxí minimálně 6 let. Věk přepravovatele je minimálně 20 let a firma musí respektovat finanční a vlastnické zákony vydané Ministerstvem kouzel.

Musí být taktéž absolvován třítýdenní intenzivní kurz pořádaný Ministerstvem kouzel

a splněna praktická zkouška. Absolvent získá certifikát Předmětová doprava na koštěti.

I pro tuto dopravu musí být vyrobeno speciální koště.

 

 

 

Poznámka: Ministerstvo zjistilo v nedávných statistikách a průzkumech, že kouzelníci

a čarodějky nelegálním způsobem obchodují se zakázaným zbožím i zvířaty. Z těchto důvodů se rozhodlo podpořit legální způsob přepravy věcí a získání kontroly nad fluktuací předmětů vzduchem. V oblacích budou hlídky Ministerstva a budou namátkově kontrolovat letící přepravce.

 

6) Letecká pravidla provozu

 

a) Všichni kouzelníci a čarodějky jsou i nadále povinni chovat se za letu ohleduplně vzhledem k ostatním letícím, mudlům pod jejich košťaty a okolní přírodě. Shazovat jakékoliv předměty dolů a metat po sobě kouzla je zakázáno. V odlehlých oblastech je povoleno po sobě házet bomby hnojůvky a další zábavné hračky.

 

b) Létá se i nadále po celé ploše. V případě protiletících se letci míjejí levými rukami. Dále si letci kontrolují svou výšku, polohu a okolní teplotu. Tyto funkce obsahuje oficiální čaroměr. Za žádných okolností se výše uvedené sledované parametry nesmějí podceňovat.

 

c) V rizikových oblastech (přechod na území hor, obrů a trollů, soukromého vzdušného prostoru apod.) se vyskytují dopravní letecká znázornění vyčarovaná Ministerstvem kouzel. Tato znamení nelze přehlédnout a odstranit. Dále se podobná znázornění nachází v okolí Bradavic (riziko katapultování), Prasinek (doporučuje se přistát za Prasinkami) a purpurovým kouzlem jsou vyznačeny mudlovské letecké trasy (jsou vidět již z dálky).

 

V případech vletění do trasy pro letadla je nutné ji opustit a snížit vlastní výšku letu. Pokud byli letící kouzelník nebo čarodějka spatřeni osobami v mudlovském letadle, pak se musí případ neprodleně ohlásit na Ministerstvu kouzel.

 

Poznámka: Zavedení Leteckých pravidel provozu je novinkou pro celou kouzelnickou společnost. Tato opatření platí do odvolání – v současné době se vyšetřuje srážka pětičlenné skupiny na košťatech s medlovským rogalem. Ministr kouzel spolu s ministerským předsedou potřebují uklidnit mudlovské společenství a dočasně omezují létání na koštěti ve výše uvedených bodech.

 

7) Sportovní letectví a jeho klasifikace

 

a) O stanovy sportovního letectví se stará Odbor kouzelnických her a sportů na Ministerstvu kouzel; včetně pravidel zakládání týmů, výstavby stadionů a závodišť, pořádání závodů, žebříčků atd. Dále schvalují nové letecké sporty.

 

b) Mezi sportovní letectví se řadí veškeré oficiální soutěže prováděné na koštěti schválené Ministerstvem kouzel, a které jsou zaštiťované oficiálními organizacemi (firmy, školy, instituce atd.). Účelem sportovního letectví by měly být hodnotící žebříčky, výhry libovolných typů a různé stupně obtížnosti.

 


 

c) Sportovní letectví může být prováděno na amatérské a profesionální úrovni.

 

 

 

Amatéři a jejich sportovní aktivity se mohou provádět jak na amatérské, tak na profesionální úrovni. Nemají možnost získat výhru, amatérská úroveň tedy neposkytuje ocenění. Amatérští sportovci se mohou oficiálních závodů a soutěží účastnit od 10 let.

 

Profesionálové se mohou účastnit pouze na profesionální úrovni a mají pokaždé nárok na ocenění. Profesionální sportovci se mohou oficiálních závodů a soutěží účastnit od 17 let.

 

Hry bez oficiálního ohlášení na Odboru se nepovažují za platné v započítávání do žebříčků ani v postupu v různých stupních obtížnosti.

 

d) Pořádání zápasů a soutěží schvaluje Ministerstvo kouzel na základě návrhu pořadatele. Musí se vybrat vhodný stadion podle jeho klasifikace, aby odpovídal úrovni zápasu/soutěže; zajistit služby pro hráče a diváky a zajistit zabezpečení před mudly.

Dále se musí zajistit personál – rozhodčí, ochranka, poslíček, občerstvení a další pomocný personál pro přípravu veškerých služeb.

Pořadatel předkládá také financování zápasu/soutěže, odkaz na příslušná pravidla, žebříčkové hodnocení pro vítězný tým/hráče a odměny pro výherce.

 

e) Rekordy vykonané během zápasů a soutěží leteckých her se zanášejí do Merlinovy knihy rekordů. Rekordman (ka) získává ocenění, pohár s medailí a rozhovor s Denním věštcem.

 

Poznámka: Do budoucna je velmi důležité, aby se rozděloval profesionální a amatérský sport důrazným způsobem od sebe. Jde především a vytvoření nové možnosti být výborným čarosportovcem a zároveň si vydělávat obvyklým způsobem v zaměstnání. Naopak profesionální sportovci mají příležitost se věnovat pouze jejich talentu.

Dále chce Ministerstvo kouzel zabránit předčasného zapojení mladých kouzelníků a čarodějek do sportovního drilu a dopřát jim plnohodnotné vzdělání. Je důležité mít zálohu v případě neumožnění sportování.

 

ZÁVĚR

 

Na konec bych chtěla zmínit, že jsem se díky OVCím z Létání na koštěti mohla podívat na problematiku budoucího létání na košťatech z různých perspektiv. Věřím, že některé myšlenky jsou použitelné a mohou být prospěšné. Létání je moderní technikou mudlů ohroženo, a proto se my kouzelníci musíme bohužel přizpůsobovat. Na Ministerstvu kouzel je, aby na novou situaci kouzelnické společenství řádně připravilo. Výhledy do budoucna budoucího - prozatím nejasné.

 

 

délka: 29 palců