Student: Lilien Emity Watfar
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2012

ZvěromagieZadané téma: Současná podoba zvěromagie
Konzultant: Janel Weil
Posudek: Slečna Lilien Emity Meissed se ve své práci pokusila splnit nesnadný úkol - shrnout do souvislého textu současnou situaci zvěromagie. Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlé téma se jedná, oceňuji, že slečna vybrala ty nejzajímavější body a fakta, které dnes hýbou zvěromagickými kruhy.

Velmi mě zaujala část, kde je popisována jedna z nejzajímavějších a nejúspěšnějších škol zvěromagie, akademie Elementa. Zda jde o akademii nejlepší je asi sporné, ovšem rozhodně jsou zdejší metody velmi odlišné a slečna je popsala vzhledem k míře utajení velmi podrobně.
Také co se výzkumu proměn týká, byla jsem velmi mile překvapena, jak rozsáhlý průzkum zde slečna Meissed provedla. Výsledná statistika může v mnohém pomoci začínajícím zvěromágům. Ani zde nemám jedinou výtku, naopak oceňuji zařazení úvahy o tom, kde a proč se kteří zvěromágové nejvíce koncentrují.
V části, která pojednávala o slavných zvěromázích, vám tleskám za úspěšný výběr zajímavých osobností, myslím však, že by tento úsek mohl být zpracován trochu podrobněji a mohla jste čtenáře s uvedenými osobnostmi blíže seznámit a nesoustředit se pouze na zajímavosti z jejich života.
Co se týká pojednání o profesích, které zvěromágové nejčastěji zastávají, byla jsem příjemně překvapena, jak dobře se slečna v problematice orientuje a jak dokázala stručně a jasně vysvětlit proč tomu tak je.
Poslední část, text hovořící o objevech na poli zvěromagie, považuji za nejslabší místo celé práce - uveden vynálezy jsou sice velmi zajímavé, ale vše je pojednáno velmi stručně a pro laika skoro nesrozumitelně.

V ústní obhajobě práce bych se tedy zaměřila právě na tento poslední bod a otázky směřovala k novým postupům ve zvěromagických kouzlech, k možnostem, jak zastavit přeměnu či k magii, která zjednodušuje různé kroky přeměny; tedy ke kouzelničtějším objevům na poli zvěromagie.

I přes drobné výtky práce předčila má očekávání a slečna Lilien prokázala, že se v problematice zvěromagie více než dobře orientuje, že je schopna informace a své postřehy shrnout do čtivého textu a ten pak prezentovat i s bonusovými materiály v podobě obrazů, grafů, novinových textů a dalšího. Za písemnou část tedy nemohu udělit jiné hodnocení než Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Osnova
 • Úvod: Zvěromagie
 • Akademie zvěromagie: Elementa
  • Legenda
  • Současnost
  • Báseň o Elementu
  • Erb
 • Výzkumy proměn
  • Výzkum na Hogwarts
  • Zamyšlení o lokacích zvěromágů
 • Slavní zvěromágové současnosti
  • Albert Doople – Vodní zvěromág
  • Grayce von Rewenth - Mezi tučňáky
  • Julie Secret – Spása Puštíkovců drobných
 • Vhodné zaměstnání pro zvěromága
 • Objevy na bázi zvěromagie
 • Závěr: Magie s velkým potenciálem

Zvěromagie je magie plná tajemna. Jen zvěromágové dokážou proniknout přes všechny spletence nepochopení, záhad a problémů. Pokud toto kouzelník dokáže, může si konečně začít říkat právoplatný zvěromág. Mnoho kouzelníků proměna ve zvíře fascinuje, ale už méně z nich dokáže v sobě ono zvíře najít a nakonec vyvolat. Složitost této magie je v jednoduchosti. Tedy, abych se lépe vyjádřila, tato magie tkví především v soustředěnosti a sebepoznání. To mnoho kouzelníků nesvede, a proto se musejí s dráhou zvěromága rozloučit. Ale já se ve své práci zaměřím na ty, kterým se to podařilo a trochu vás provedu zvěromagií, jakou můžeme vidět v současnosti. Hned na začátku bych chtěla ukázat na jednu z akademii zvěromágů. Zaujala mě svou legendou a především technikou výuky.

 

Akademie zvěromagie - Element


Říká se, že nejlepší akademie zvěromagie se nazývá Elementa. Akademie se nenachází přímo na zemské půdě, ale je schována v nepropustných mracích. Avšak přesné souřadnice této školy nejsou veřejně známy, ač se mezi kouzelníky šušká, že tato akademie sídlí někde nad Merlinovými ostrovy.


O založení akademie Elementa se traduje příběh, i když by se dal spíše nazvat legendou. Mnoho let vrtalo lidem hlavou, jak vlastně tato škola vznikla, jelikož její vznik je opředen velkým tajemstvím. Avšak poté, co školu opustilo mnoho dospělých a vyučených zvěromágů, začalo se o tom leccos povídat. Tento příběh, který vám teď povím, je tedy založen na střípcích pravdy a fantazie.

 

"Jednou se pět mocných zvěromágů sešlo u Jezera života a shodli se na tom, že je zapotřebí vychovat své následovníky. Bylo načase, aby předali své umění dalším kouzelníkům a proto se rozhodli vybudovat akademii zvěromagie. Každý z pěti zvěromágů ovládal díky zvířeti, ve které se měnil, jeden živel. Nejstarší jménem Martinus de Casto se poté proměnil v králíka a pomocí zemské magie vyčaroval zámek tak krásný, až oči přecházely. Poté se proměnila nejmladší z pětice, Lehay Mali, v přenádhernou labuť a díky své vodní magii obehnala zámek přenádherným vodním příkopem, jenž vyústil v jezero. Načež se začali dohadovat, jak zámek zabezpečí proti vniknutí nezvaných návštěvníků a tak se po dlouhé poradě proměnili i tři zbývající zvěromágové; nejdříve Leo Faire ve lva a Ginett von Reggie v sokola a pomocí ohnivé a vzdušné magie vyzdvihli zámek i s příkopem a jezerem do nebes. Když se tak stalo, Frederic Masallo pohleděl na zámek v oblacích, zamyslel se a poté ve své vlčí podobě vyvolal moc samotného ducha a tím opředl celý zámek takříkajíc neviditelností.

Bohužel, toto velké čarování zanechalo na pětici své následky, toto bylo naposledy, kdy mohli použít svou živlovou magii. Avšak oni toho nelitovali, věděli, že oběť, kterou vykonali, byla potřebná. Několik dní nabírali sílu a hned na to se rozhodli hledat své učně. Tehdy jich na hrad přijali pouhých 15. Každý si našel tři vhodné svěřence a počal je učit."

 

Ovšem to jsem trochu odbočila do historie školy, teď tedy k současnosti. Škola existuje již více jak 300 let. Jejím prvním ředitelem byl již zmíněný Martinus de Casto. Nyní můžeme na ředitelském křesle vidět mladého a nadějného ředitele Setteriho Jacka Witteho. Jenž je absolvent této školy a několikaletý vyučující. Každým rokem je na post studenta přijímáno přesně 100 studentů, ani o jednoho méně nebo víc.

Studenti jsou vybíráni s velkou pečlivostí a vždy tak, aby je nakonec mohli rozdělit do pěti skupin. Zde jsou ony skupiny, tedy Elementum, nazývány podle svých vůdcovských živlů: Terra  (Země), Aqua (Voda), Ignis(Oheň), Caeli (Vzduch) a Spiritus (Duch). Dalo by se to brát jako rozdělení do našich kolejí, ač praktiky této akademie jsou naprosto odlišné, ale bohužel velmi tajné.

 

Jediné, co se o všech Elementum ví, je skryto v této básni:


 

Přepis básně


 

Když bych tu báseň shrnula, myslím, že se v ní říká, že každý zvěromág se učí být jako vybraný živel. Země, tedy Terra se učí boji na zemi, učí se jak se maskovat v přírodě a jak obelstít nepřítele bez zbytečného prolití krve. Voda, čili Aqua se učí především boj pod vodou, a tudíž se snaží zapracovat na své výdrži pod ní. Ovšem učí se také boji na vodě, ale ač tak či onak, je zapotřebí, aby nepodléhali chladu a tak se postupem studia stávají otužilejšími. Vzduch - Caeli jsou zde především proto, aby se zdokonalili v boji ve výšinách. Často se vrhají na nepřítele z výše či je jen potají sledují. Oheň a tudížIgnis dávají přednost svým emocím. Nenechají se spoutat a do boje dávají vše. Učí se zvládat tropické podmínky a prát se s nehezkým životem. U nich není čas na nějaké truchlení. A nakonec duch a s ním Spiritus. Zde je hlavní náplní ochrana. Hledí na to, jak být nenápadným bojovníkem bez násilí. Raději však dělají vše proto, aby k boji nedošlo, a zaměřují se na psychiku protivníka.

 

Poslední, o čem bych se chtěla zmínit, je erb školy. Zde na obrázku vidíte trochu méně zdařilou kopii erbu, ale pro mé účely vysvětlování zcela postačí.

 
Na obrázku vidíme erb Elementa, na kterém můžeme v nějaké té formě spatřit každý živel. Zemi vidíme ve znázornění stromu s ovocem, který je však bez listů. Je to právě kvůli dalšímu elementu, tedy větru, který si s nimi laškovně pohrává. Na okraji vidíme kapky, tedy vodu, které nezastaví ani oheň. A to právě díky síle ochranného ducha, jenž je právě jakousi aurou onoho erbu.

 

A to je již vše, co jsem o Elementu zjistila a přesunu se k dalšímu bodu.

 

***

Výzkumy proměn

 

Zvěromagie je magie, kterou nemohou ovládat všichni kouzelníci, ovšem mnoho z našich řad už tuto magii v sobě objevilo. Proto jsem se rozhodla pro výzkum mezi svými spolužáky a profesory, načež jsem se zaměřila na zvěromágy a jejich život.

 

Nedalo mi to, a začala jsem spíše takovým hypotetickým výzkumem přímo na naší škole. Poptala jsem se celkem 77 obyvatel školy, v jaké zvíře by se s největší pravděpodobností proměnili či proměňují oni. Zde můžete vidět výsledný graf:
Zde vidíme, že téměř 31% dotázaných preferuje u své osobnosti kočkovitou šelmu. Nejvíce se objevovala kočka domácí, téměř 71%. Ale v zastoupení byly i tygři, jaguáři, pumy apod. Na druhé příčce můžete vidět šelmy psovité s 20%. Zde se o první příčku dělí pes domácí a vlk, oba s 33%. Můžeme zde vidět i několik lišek a kojota. Na třetí příčce se doslova uhnízdili ptáci s 14%, zde je zbytečné uvádět vítězný druh, jelikož těch bylo uvedeno mnoho. Například několik sov, papoušek, vrána, páv či jiřička. O páté místo se dělí šelmy medvědovité a hlodavci s 7%. Ovšem, je tu i 21 nezanedbatelných procent těch, jež bych si dovolila zaškatulkovat do prostého slova „ostatní“, jelikož se vyskytlo opravdu mnoho druhů a nemohu bohužel všechny rozřadit do svých podskupin. Dokonce se našlo jedno 1%, tedy jeden kouzelník, který odpověděl, že by se ve zvíře proměňovat nechtěl.

 

*

 

Podíváme-li se na celosvětové zvěromágy, povšimneme si jednoho velice důležitého faktu. Každý kouzelník, který v sobě našel své zvíře, vyhledává prostředí, ve kterém je jeho zvíře tak říkajíce doma. Tudíž změny trvalého bydlení bývají u nových zvěromágů opravdu častá. Kouzelníkům, kteří se proměňují v domácí zvířata, vyhovují především evropské státy. Jelikož jde o druhý z nejhustěji zalidněných světadílů, mohl by si leckterý mudla říkat, že se zde prostě žije lidem nejlépe. Ovšem omyl! My kouzelníci víme, že velkou část zalidněnosti tvoří právě zvěromágové, jenž upřednostňují právě domácí, lesní či horská zvířata.

 

Například v české republice se podle mého výzkumu můžeme dozvědět, že 57% zvěromágů tvoří právě domácí zvířata, jako jsou kočky, psi, králíci, kačeny, krávy apod. 35% zastávají zvěromágové v kůži zvířat, které normálně žijí ve volné přírodě na polích, loukách a lesích. Jmenovat můžu lesní zvěř, jako srny, jeleny, lišky, a vlky, hlodavce a různé druhy ptáků či plazů. Zbylých 8% tvoří zvěromágové, kteří se ještě nerozhodli kvůli zvířeti v sobě odstěhovat.

 

Oproti tomu, například v Africe najdeme spíše exoticky zaměřené zvěromágy. Od větších kočkovitých šelem, přes zebry až po krokodýly. Takoví zvěromágové mají rádi teplé podnebí a hlavně jsou rádi svým pánem. Párkrát se již stalo, že bylo pár zvěromágů odchyceno mudly a poslány do zoologické zahrady, naštěstí má ministerstvo kouzel dlouhé prsty…

 

***


Slavní zvěromágové současnosti

 

Ale abych nezůstávala jen u faktů a spekulací, co už stejně víme díky mudlům, ráda bych vám představila několik slavných zvěromágů. Myslím, že nejlepší způsob bude, když si přečtete tyto novinové výňatky.

 

V prvním krátkém článku se dozvídáme o Albertu Doopleovi, který se jako jeden z mála zvěromágů proměňuje ve vodní zvíře. Jen tak na okraj, vodním zvířatům se kouzelníci snaží vyhýbat právě pro tu potřebu vody k životu. Je pravdou, že u přímořských států je riziko proměny na suchu zmenšena, ale i tak kouzelníci myslí na praktičnost proměny a snaží se v sobě nacházet spíše suchozemská zvířata. Ale nyní už zpět k článku.
Tento muž patří zajisté k velkým zvěromágů této doby. Mnoho kouzelníků říká, že vodní zvíře je pro zvěromága nevhodné, ale s pokrokovou technikou a přísunem vody se dá i takový zádrhel vyřešit.

 

*

 

Další z velkých zvěromágů je Grayce von Rewenth, o které napsal Denní věštec opravdu mnoho článků. Ráda bych vám ale ukázala ten pro mě nejzajímavější.

*

I takto pestrý tedy může být zvěromágů život, ale my se podíváme ještě na jednoho slavného zvěromága současnosti. A to na Julii Secret, která se zasloužila o záchranu ohroženého druhu sov.
Chtěla bych podotknout, že tento článek vyšel minulý rok, a tak jsem trochu zapátrala, jestli Organizace na ochranu sov zaznamenala nějaký další úspěch. A zjistila jsem, že mláďata, jež byla odchována minulý rok, jsou v pořádku a přibyla k nim další. V nejbližších měsících by mělo dojít k vypuštění několika jedinců do přírody. Julia Secret v jistém článku uvedla, že je bude doprovázet a pokusí se jim pomoci ve volné přírodě přežít.

 

***


Vhodné zaměstnání pro zvěromága

 

Slavných zvěromágů je opravdu hodně. A tím se dostávám k tomu, co vlastně zvěromágové dělají.  Podívala jsem se trochu do několika statistik a zjistila 7 nejvhodnějších zaměstnání právě pro zvěromága. Statistika je z roku 2010, ovšem i tak si myslím, že jí můžeme považovat za aktuální, jelikož takové statistiky o zvěromagii v zaměstnání se provádějí jednou za 7 let.

 

MK: Odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů - Ústředí bystrozorů

Bystrozorovi se vždy velmi hodí, pokud umí jakýmkoliv způsobem zamaskovat svou pravou podobu. Není tedy od věci, umět se proměnit ve zvíře a splynout s okolím. Mnohdy mohou využít i zvířecích výhod, jako třeba lepší zrak, sluch, rychlost, nenápadnost či umění pro boj bez hůlky. Samozřejmě záleží na typ zvířete, v jaké se bystrozor proměňuje, ale je známo mnoho případů, kdy proměna zachránila kouzelníkovi život či mu pomohla polapit nejednoho černokněžníka.

 

*

 

Profesoři: Zvěromagie

Mezi kouzelnickou mládeží je velmi důležité předávání informací, a to i ve zvěromagii. Proto jsou profesoři zvěromagie velice vyhledáváni. Kdo jiný by totiž připravil začáteční zvěromágy na proměnu a nakonec je dovedl až k proměně bez větších rizik, než právě profesor? Málokdo. Profesor na sebe bere mnoho rizik, když se snaží neukázněnou mládež naučit koncentraci a sebepoznání a tím je dovést k první proměně do zvířete a zpět do kouzelníka. Takové první proměně musí předcházet mnoho příprav a hlavně mnoho vnitřních bojů se svým vnitřním klidem a na to je profesor nejvhodnější.

 

*

 

Zvěrolékař/Lékouzelník 

Toto zaměstnání je pro zvěromága velice vhodné, ač by se to leckterým mohla zdát divné! Ale považte sami, kdo jiný se lépe postará o vašeho domácího mazlíčka, než zvěromág, který se umí vžít do zvířecího vnímání? Kdo jiný bude umět nejlépe zneškodnit nepovedenou proměnu? Kdo jiný, než zvěromág by mohl dalšímu zvěromágovi nejlépe vyléčit zranění? Ano, zvěromág se na tuto pozici hodí nejlépe! I když by mnozí mohli reptat, je tomu tak.

 

*

 

Psycholog

Zvěromágové se ještě před tím, než se poprvé promění, učí sebeovládání. Učí se umírnit v sobě nashromážděný vztek, špatné myšlenky posunout do pozadí a naladit se do příjemného klidu. Je to proto, aby se mohli lépe spojit se svým zvířetem. Pokud je zvěromág sám v sobě nevyrovnaný, většinou ohrožuje sebe i okolí. A právě proto je zvěromág skvělým psychologem pro ostatní. Jelikož pokud se dokáže vyrovnat sám se sebou a naučit se tím pomáhat i druhým, je toto spojení opravdu příhodné, i kdyby se zdálo, že svou podstatu zvěromága nevyužije. Avšak opak je pravdou, mnohdy k němu chodí i kouzelníci, kteří se pokoušejí o svou první přeměnu. Tehdy jim pomáhá vyrovnat se s jejich pravým já a dostává je do klidu. Mnohokrát jim ukazuje, jak na to. Ale nenechte se mýlit, zvěromág je dobrým psychologem i těm, co zvěromágy nejsou.

 

*

 

Průvodce či lesník v Zakázaném lese

V zakázaném lese žije mnoho kouzelných stvoření, mnoho zvěře a podobných stvoření. Mnohdy je to pro samotného kouzelníka velice nebezpečné. Avšak pokud se dokáže proměnit v jednoho z nich a zapadnout tak do jejich života, není nic lepšího. Pomáhá to lesníkovi starat se o zvířata a zajisté mu to usnadní o pohyb po lese. Zde je však dobré myslet na to, v jaké zvíře se kouzelník proměňuje. Takový brouk by byl sice nenápadný, ale v Zakázaném lese by mohl snadno přijít k úhoně. Nehledě na to, že zvěromág je vždycky rád přírodě co nejblíže, zde má tedy tu ohromnou možnost.

 

*

 

Redaktor

Již Rita Holoubková nám ukázala, že být zvěromágem je v novinách velmi příhodné. Je sice pravdou, že ona byla až moc dychtivá po senzacích, avšak ukázala, jak lze zvěromagie využít v tomto oboru. Především pro získávání informací potají. Ovšem zde by se mělo vzít v úvahu, jaké informace se získávají. Slečna Holoubková měla způsob bulvárního psaní, který se mi moc nezdá, ale myslím, že zvěromagie lze v této branži využít k důležitějším věcem, než k bulváru. Například, když reportér potřebuje splynout s přírodou či se jen urychleně někam přesunout, třeba jako pták.

 

*

 

Pracovník v Organizaci pro vymírající druhy

O jednom z oborů této organizace jsme se zmínila již u slavných zvěromágů, kdy jsem mluvila o záchraně sov. Ovšem musím podotknout, že tato organizace má nespočet odvětví. Je tedy vidět, že zvěromagie velmi pomohla při záchraně vymírajících sov. Tudíž je jasné, že se zvěromagie v tomto odvětví bude zajisté velmi rozvíjet.


***

 

Toto bylo tedy 7 nejrozšířenějších zaměstnání pro zvěromágy a my se urychleně přesuneme k dalšímu bodu mé práce. Zaměřila jsem se na nějaké zajímavé objevy a vynálezy ve zvěromagii. Některé jsou praktické některé již méně, ale pořád bychom je mohli nazvat pokrokem ve zvěromagii.

 

Zvěroiluzionátor – Jde o zařízení, které zvěromágům napomůžu při přeměně. Díky výborné technologii pomůže s navozením té správné atmosféry pro dané zvíře. Zvěromág, který se chce přeměnit tak může uklidnit své myšlenky i v ruchu velkoměsta (samozřejmě nespatřen). Tato věc vysílá iluze do mozku zvěromága a ukazuje mu obrazy jeho tvz. zvířecího teritoria a všemožné, jemu blízké, zvuky. Ovšem tento přístroj se musí používat je při přeměně, stačí, když ho zvěromág použije na uklidnění třeba mezi mudly, ovšem zde je riziko, že by se mohl samovolně proměnit. Tento vynález bychom si mohli představit jako mudlovská sluchátka.

 

*

 

Komunikátor – Díky několika zvěromágům je vyvíjen i přístroj, který by měl usnadnit komunikaci se zvířetem. Přístroj však ovládá pouze několik málo zvířecích frází. Na jeho zlepšení se ještě usilovně pracuje. Mělo by se jednat o jistý mikročip, který by obyčejným kouzelníkům umožnil nahlédnout do zvířecí mysli a snáz s nimi komunikovat. Zdali bude přístroj zdokonalen a dám k trvalému prodeji, tj. otázkou.

 

*

 

Multikamera pro zvěromágy – Tento vynález je používán jenom pro zvěromágy bystrozory, jelikož by mohl být jednoduše zneužit. Přístroj by měl sloužit k ulehčení dopadnutí a sledování černokněžníků a jiných lumpů. Multikamera je nyní ve zkušebním procesu u několika bystrozorů, kteří se jí snaží využít v praxi při hledání důkazů a černé magie.

 

*

 

Zvěromagie se v součastné době rozvíjí a vine kupředu, podle mého můžeme od této magie ještě mnohé očekávat. Otázkou je, jakou rychlostí a za jakou cenu. Avšak jedno je jisté, zvěromagie má velký potenciál stát se velice silnou a potřebnou magií. Proto bych ráda vyjádřila vděk všem, kteří se na jejím rozvoji podílejí, ať už všemožnými výzkumy, svými názory a odpověďmi anebo učením mladých zvěromágů. Tím chci v překladu říci, děkuji všem obyvatelům hradu, jež mi odpověděli na mou otázku k výzkumu, ale především děkuji vám slečno Weilová, že jste mě naučila zvládat přeměnu a já mám díky vám šanci stát se právoplatným zvěromágem.

 

Podepsána Bílá vlčice